DEV Community

Cover image for Dart Future 💫 🌌 ✨
Gülsen Keskin
Gülsen Keskin

Posted on

Dart Future 💫 🌌 ✨

Future , Dart'taki tüm asenkron programlamanın temel sınıfıdır.

myFutureMethod().then((returnValue) => ... do some code ... );

Future.then, gelecekteki değer çözüldüğünde yürütülecek olan bir callback alır. Callback'e iletilen değer, orijinal future dönüş değeridir:

Future<Burger> orderBurgerFromServer() async {
    return await prepareBurger();
  }

orderBurgerFromServer()
    .then((Burger burger) => eatBurger(burger));

Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

orderBurgerFromServer methodu, Burger alt türüyle (bir programda Future gibi görünen) Future türünü döndürür. Böylece orderBurgerFromServer işlenecek ve ardından argüman olarak iletilen dönüş değeri ile callback çağrılacaktır.

Resource: Flutter in Action chapter-4

Top comments (0)