DEV Community

Cover image for Dismissible Widget 💫 🌌 ✨
Gülsen Keskin
Gülsen Keskin

Posted on • Updated on

 

Dismissible Widget 💫 🌌 ✨

Dismissible widget ✨

• Genellikle etkileşimli olmayan widget'ları sarar ve hareket algılama işlevi ekler.

• Etkileşim olayının ayrıntılarını ileten callback'ler sağlar, bu da size verileri istediğiniz gibi işleme şansını verir.

Image description

Örnek

child: ListView.builder(
 shrinkWrap: true,
 itemCount: allAddedCities.length,
 itemBuilder: (BuildContext context, int index) {
  final city = allAddedCities[index];
  return Dismissible(
   onDismissed: (DismissDirection dir)
      => _handleDismiss(dir, city),
   background: Container(
    child: Icon(Icons.delete_forever),
    decoration: BoxDecoration(color: Colors.red[700]),
   ),
   key: ValueKey(city),
   child: CheckboxListTile(
    value: city.active,
    title: Text(city.name),
    onChanged: (bool b) => _handleCityActiveChange(b, city),
   ),
  );
 }
),
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

Dismissible widget'ı Key girmenizi gerektiren widget'lardan biridir.

Resource: Flutter in Action chapter 5

Top comments (0)

An Animated Guide to Node.js Event Loop

>> Check out this classic DEV post <<