DEV Community

Bahriddin Mo'minov
Bahriddin Mo'minov

Posted on

GIT - Versiyalarni boshqarish tizimidagi bazi bir ko'p foydalaniladigan buyruqlar majmui

Git dagi global sozlamalarni kiritish

git config --global user.name "YOUR NAME"
git config --global user.email "YOUR@MAIL.COM"
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

Mavjud repo'ni olish va undagi o'zgarishlar repo'ga uzatish

git clone https://github.com/mrmuminov/repo.git
cd repo
touch README.md
git add README.md
git commit -m "add README"
git push -u origin master
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

local yaratilgan proyektni gitdagi bo'sh repo'ga yuklash

cd existing_folder
git init
git remote add origin https://github.com/mrmuminov/repo.git
git add .
git commit -m "Initial commit"
git push -u origin master
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

local yaratilgan proyektni gitdagi bo'sh bo'lmagan repo'ga yuklash

cd existing_repo
git remote rename origin old-origin
git remote add origin https://github.com/mrmuminov/repo.git
git push -u origin --all
git push -u origin --tags
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

Bahriddin Mo'minov ))

Top comments (0)