DEV Community

Bahriddin Mo'minov
Bahriddin Mo'minov

Posted on • Updated on

Gitda odatiy (default) branch nomini o'zgartirish

Git 2.28 tanqinidan oldin, git init ishlatilganda standart branch nomi master hisoblanadi.

Odatiy (default) filial nomini o'zgartirish uchun quidagi buyruqdan foydalaning

git config --global init.defaultBranch [new default name]
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

Batafsil ma'lumotni bu yerda topishingiz mumkin.

Manba: https://dev.to/jgunawancode/change-git-default-branch-name-523l

Top comments (0)