DEV Community

Fatih ASLAN
Fatih ASLAN

Posted on

Multi Node Kafka Cluster Installation, Configuration and Test (Java, zookeeper, kafka, cmak) on Ubuntu20

Hosts dosyasını edit‘leyin.

10.10.10.181 kafka01
10.10.10.51 kafka02
10.10.10.128 kafka03
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

1- Java install

sudo apt install default-jre default-jdk
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

Zookeeper ve Kafka servisleri için kullanıcı tanımlayalım

sudo useradd -m kafka -s /usr/sbin/nologin
sudo useradd -m zookeeper -s /usr/sbin/nologin
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

2- Zookeeper kurulum ve yapılandırılması Tüm node‘ler aynı adımlar

cd /opt/

sudo wget https://dlcdn.apache.org/zookeeper/zookeeper-3.6.3/apache-zookeeper-3.6.3-bin.tar.gz

sudo tar xzf apache-zookeeper-3.6.3-bin.tar.gz

sudo rm apache-zookeeper-3.6.3-bin.tar.gz

sudo mv apache-zookeeper-3.6.3-bin/conf/zoo_sample.cfg apache-zookeeper-3.6.3-bin/conf/zoo.cfg
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode
sudo vi apache-zookeeper-3.6.3-bin/conf/zoo.cfg

dataDir=/var/zookeeper
clientPort=2181
server.1=10.10.10.181:2888:3888
server.2=10.10.10.51:2888:3888
server.3=10.10.10.128:2888:3888
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode
sudo mkdir /var/zookeeper/ -p
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

Herbir node‘de farklı echo satırı yapılabilir.

#kafka01 node
sudo echo '1' >> /var/zookeeper/myid

#kafka02 node
sudo echo '2' >> /var/zookeeper/myid

#kafka03 node
sudo echo '3' >> /var/zookeeper/myid
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

Servisin düzgün çalışıp çalışmadığını manual olarak aşağıda ki komutlarla test edebilirsiniz, biz ayrıca systemd servisi haline getireceğiz

sudo /opt/apache-zookeeper-3.6.3-bin/bin/zkServer.sh start /opt/apache-zookeeper-3.6.3-bin/conf/zoo.cfg
sudo /opt/apache-zookeeper-3.6.3-bin/bin/zkServer.sh stop /opt/apache-zookeeper-3.6.3-bin/conf/zoo.cfg
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

Şimdi ilgili klasörlere zookeeper kullanıcısı için sahiplik yetkisi verelim.

sudo chown -R zookeeper:zookeeper /opt/apache-zookeeper-3.6.3-bin/
sudo chown -R zookeeper:zookeeper /var/zookeeper/
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

Zookeeper systemd servis dosyasını create edelim

sudo vi /lib/systemd/system/zookeeper.service


[Unit]
Description=Zookeeper Daemon
Documentation=http://zookeeper.apache.org
Requires=network.target
After=network.target

[Service]
Type=forking
WorkingDirectory=/opt/apache-zookeeper-3.6.3-bin
User=zookeeper
Group=zookeeper
ExecStart=/opt/apache-zookeeper-3.6.3-bin/bin/zkServer.sh start /opt/apache-zookeeper-3.6.3-bin/conf/zoo.cfg
ExecStop=/opt/apache-zookeeper-3.6.3-bin/bin/zkServer.sh stop /opt/apache-zookeeper-3.6.3-bin/conf/zoo.cfg
ExecReload=/opt/apache-zookeeper-3.6.3-bin/bin/zkServer.sh restart /opt/apache-zookeeper-3.6.3-bin/conf/zoo.cfg
TimeoutSec=30
Restart=on-failure

[Install]
WantedBy=default.target
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode
sudo systemctl daemon-reload
sudo systemctl start zookeeper.service
sudo systemctl enable zookeeper.service
sudo systemctl status zookeeper.service
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

3- Kafka kurulum ve yapılandırılması Tüm node‘ler aynı adımlar

cd /opt/

sudo wget https://dlcdn.apache.org/kafka/3.0.0/kafka_2.13-3.0.0.tgz

sudo tar xzf kafka_2.13-3.0.0.tgz

sudo rm kafka_2.13-3.0.0.tgz
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

Herbir node‘de farklı kafka config ayarı yapılır

sudo vi kafka-3.0.0-src/config/server.properties
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

kafka01 node

broker.id=1
advertised.host.name=kafka01
advertised.listeners=PLAINTEXT://kafka01:9092
zookeeper.connect=10.10.10.181:2181,10.10.10.51:2181,10.10.10.128:2181
default.replication.factor=3
#delete.topic.enable = true
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

kafka02 node

broker.id=2
advertised.host.name=kafka02
advertised.listeners=PLAINTEXT://kafka02:9092
zookeeper.connect=10.10.10.181:2181,10.10.10.51:2181,10.10.10.128:2181
default.replication.factor=3
#delete.topic.enable = true
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

kafka03 node

broker.id=3
advertised.host.name=kafka03
advertised.listeners=PLAINTEXT://kafka03:9092
zookeeper.connect=10.10.10.181:2181,10.10.10.51:2181,10.10.10.128:2181
default.replication.factor=3
#delete.topic.enable = true
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

Servisin düzgün çalışıp çalışmadığını manual olarak aşağıda ki komutlarla test edebilirsiniz, biz ayrıca systemd servisi haline getireceğiz.

sudo /opt/kafka_2.13-3.0.0/bin/kafka-server-start.sh /opt/kafka_2.13-3.0.0/config/server.properties
sudo /opt/kafka_2.13-3.0.0/bin/kafka-server-stop.sh /opt/kafka_2.13-3.0.0/config/server.properties
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

Kafka systemd servis dosyasını create edelim

sudo vi /lib/systemd/system/kafka.service


[Unit]
Description=Kafka Daemon
Documentation=https://kafka.apache.org
Requires=zookeeper.service
After=zookeeper.service

[Service]
Type=simple
WorkingDirectory=/opt/kafka_2.13-3.0.0
User=kafka
Group=kafka
Environment="JAVA_HOME=/usr/lib/jvm/java-1.11.0-openjdk-amd64"
ExecStart=/opt/kafka_2.13-3.0.0/bin/kafka-server-start.sh /opt/kafka_2.13-3.0.0/config/server.properties
ExecStop=/opt/kafka_2.13-3.0.0/bin/kafka-server-stop.sh /opt/kafka_2.13-3.0.0/config/server.properties
TimeoutSec=30
Restart=on-failure

[Install]
WantedBy=default.target
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode
sudo systemctl daemon-reload
sudo systemctl start kafka.service
sudo systemctl enable kafka.service
sudo systemctl status kafka.service
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

TEST CLI and UI

Kafka Cluster‘ı komut satırı ile test etmek

#Testi başlatmak, topic açmak için;
/opt/kafka_2.13-3.0.0/bin/kafka-console-producer.sh --topic <fatihaslan> --bootstrap-server kafka01:9092,kafka02:9092,kafka03:9092


#Topic'leri dinlemek için(baştan sona);
/opt/kafka_2.13-3.0.0/bin/kafka-console-consumer.sh --topic <fatihaslan> --bootstrap-server kafka01:9092,kafka02:9092,kafka03:9092 --from-beginning


#Topic detaylarını görmek için lider, replica vs;
/opt/kafka_2.13-3.0.0/bin/kafka-topics.sh --describe --bootstrap-server kafka01:9092,kafka02:9092,kafka03:9092 --topic <fatihaslan>
Topic: fatihaslan    TopicId: qA4gvDiUS0eDH9_V-JngPw PartitionCount: 1    ReplicationFactor: 3  Configs: segment.bytes=1073741824
    Topic: fatihaslan    Partition: 0  Leader: 2    Replicas: 1,3,2 Isr: 2,3,1
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

4- CMAK kurulum ve yapılandırılması Tek host‘ta yapılması yeterlidir

sudo git clone https://github.com/yahoo/CMAK.git

cd CMAK/
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode
vi /opt/CMAK/conf/application.conf

kafka-manager.zkhosts="10.10.10.181:2181,10.10.10.51:2181,10.10.10.128:2181"
cmak.zkhosts="10.10.10.181:2181,10.10.10.51:2181,10.10.10.128:2181"
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode
./sbt clean dist

sudo cp /home/ubuntu/.sbt/1.0/staging/9fe122a9540185ff93da/cmak/target/universal/cmak-3.0.0.5.zip .

sudo unzip cmak-3.0.0.5.zip

cd cmak-3.0.0.5/

sudo bin/cmak -Dconfig.file=/opt/CMAK/conf/application.conf -Dhttp.port=9000
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode
Open GUI http://10.10.10.181:9000/

add cluster

Cluster Name enter <3NodesKafkaBroker>

Cluster Zookeeper Hosts <10.10.10.181:2181,10.10.10.51:2181,10.10.10.128:2181>

SAVE
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

Image description

Top comments (0)