DEV Community

Cover image for Як встановити Docker в Linux?
Cr0n
Cr0n

Posted on

Як встановити Docker в Linux?

У цій статті я розповім простою мовою, що таке Docker, кому та навіщо він потрібен і як встановити його на віртуальних серверах під управлінням ОС Linux, зокрема дистрибутивах - Ubuntu, Debian та Kali/Parrot Linux.

Що таке Docker та навіщо він?

Docker — це програмна платформа, заснована на контейнерній віртуалізації (контейнеризації). Контейнер - це по-суті готовий образ програми разом з її начинням та середовищем. Щоб розгорнути програму - потрібно лише завантажити контейнер з допомогою Docker та запустити його. І таких контейнерів одночасно можна застосовувати необмежену кількість.

Початково технологія Docker була створена для програмістів та DevOps-інженерів, яким потрібно забезпечувати безперервне розгортання та тестування програмного забезпечення, незалежно від робочого оточення. З часом Docker’ризація набула великої популярності й серед звичайних користувачів та ІТ-спеціалістів, адже дозволяє легко запакувати і запустити будь-яку програму в ОС Linux. Не потрібно більше хвилюватися про можливі помилки залежностей (dependiens), які виникають зав відсутності бібліотек або конфлікти версій.

Таким чином, Докер - це універсальний, я б сказав “народний”, інструмент, який може бути корисним кожному, хто працює з програмами: у веб-розробці, розгортанні, тестуванні та встановленні.

Інструкція по встановленню Docker в Ubuntu

Процедура встановлення проводиться на чистий VPS-сервер та відбувається згідно офіційної документації Docker.

 1. Оновлюємо APT-репозиторій та встановлюємо необхідні пакунки:
sudo apt-get update
sudo apt-get install \
  ca-certificates \
  curl \
  gnupg \
  lsb-release
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode
 1. Додаємо GPG-ключ в систему (означає Gnu Privacy Guard, засвідчує, що ви отримуєте пакети з надійного та захищеного джерела):
curl -fsSL https://download.docker.com/linux/ubuntu/gpg | sudo gpg --dearmor -o /usr/share/keyrings/docker-archive-keyring.gpg
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode
 1. Додаємо в систему стабільний репозиторій:
echo \
 "deb [arch=$(dpkg --print-architecture) signed-by=/usr/share/keyrings/docker-archive-keyring.gpg] https://download.docker.com/linux/ubuntu \
 $(lsb_release -cs) stable" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/docker.list > /dev/null
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode
 1. Завантажуємо пакети встановлення Docker:
sudo apt-get update
sudo apt-get install docker-ce docker-ce-cli containerd.io
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode
 1. Отримуємо список версій Docker та встановлюємо актуальну:
apt-cache madison docker-ce
sudo apt-get install docker-ce=<VERSION_STRING> docker-ce-cli=<VERSION_STRING> containerd.io
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode
 1. Перевіряємо запуск Docker:
sudo docker run hello-world
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

Якщо на екрані з’явиться стартове привітання “Hello from Docker” - значить Docker успішно встановлено.

Інструкція по встановленню Docker в Debian

Процедура встановлення проводиться на чистий VPS-сервер та відбувається згідно офіційної документації Docker.

 1. Оновлюємо APT-репозиторій та встановлюємо необхідні пакунки:
 sudo apt-get update
 sudo apt-get install \
  ca-certificates \
  curl \
  gnupg \
  lsb-release
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode
 1. Додаємо GPG-ключ в систему (означає Gnu Privacy Guard, засвідчує, що ви отримуєте пакети з надійного та захищеного джерела):
curl -fsSL https://download.docker.com/linux/debian/gpg | sudo gpg --dearmor -o /usr/share/keyrings/docker-archive-keyring.gpg
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode
 1. Додаємо в систему стабільний репозиторій:
echo \
 "deb [arch=$(dpkg --print-architecture) signed-by=/usr/share/keyrings/docker-archive-keyring.gpg] https://download.docker.com/linux/debian \
 $(lsb_release -cs) stable" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/docker.list > /dev/null
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode
 1. Завантажуємо пакети встановлення Docker:
sudo apt-get update
sudo apt-get install docker-ce docker-ce-cli containerd.io
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode
 1. Отримуємо список версій Docker та встановлюємо актуальну:
apt-cache madison docker-ce
sudo apt-get install docker-ce=<VERSION_STRING> docker-ce-cli=<VERSION_STRING> containerd.io
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode
 1. Перевіряємо запуск Docker:
sudo docker run hello-world
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

Якщо на екрані з’явиться стартове привітання “Hello from Docker” - значить Docker успішно встановлено.

Як встановити Docker в дистрибутивах Kali/Parrot Linux?

Kali та Parrot Linux - це спеціальні “хакерські” дистрибутиви ОС Linux розроблені на базі Debian. Docker-пакети в них вже включені по замовчуванню. Встановлення відбувається кількома командами:

sudo apt update
sudo apt install docker.io
sudo systemctl enable docker.socket
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

Список базових команд Docker

docker pull image <name> //завантаження образу
docker run image <name> //запуск образу
docker ps //перегляд запущений контейнерів
docker stats //статистика використання ресурсів
docker logs container //перегляд логів контейнера
docker stop container //зупинка контейнера
docker kill container //вбити працюючий контейнер
docker rm container //знищення контейнера
docker rmi image //видалення образу
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

Які є недоліки у Docker?

І все ж у Докера є як плюси, так і мінуси. Ось деякі з них:

Docker-контейнери можуть використовувати більше ресурсів ядра порівняно зі звичайними програмами;

Питання безпеки та захищеності Docker відкрите та стоїть на “порядку денному” в cybersecurity-спільноті. Тому не рекомендується завантажувати контейнери з ненадійних джерел, а також нехтувати засобами захисту Linux.

Корисні посилання

Автор: Cr0n

Top comments (0)