DEV Community

Dulya Perera
Dulya Perera

Posted on

#2 πŸ›E-Commerce Mobile AppπŸ›’

This is a group project for 2nd Year 2nd Semester - Mobile Application Development (MAD) module, mini-project assignment.

About

Android mobile application for online shopping.

Language

  • Java
  • Firebase

Functions

  • User Management
  • Product Management (My Contribution)
  • Order Management
  • Rates Management

My Contribution for this project was:

Product management.

Screenshot of Working project(Product Management):

1PNG 2PNG 1PNG 2PNG 1PNG 2PNG
figure 1.1: Add new product details figure 1.2: Admin View figure 1.3: Update product details figure 1.4: Delete Product figure 1.5: Customer View figure 1.6: Product more details

You can view in GitHub RepoπŸ‘‡

GitHub Repo πŸ“Œ

GitHub logo Dulyaaa / E-commerce_mobile_app

πŸ›This is a group project for 2nd Year 2nd Semester - Mobile Application Development (MAD) module, mini-project assignment.

Discussion (0)