DEV Community

Dulya Perera
Dulya Perera

Posted on

#5πŸ— Procurement Management System For Construction Industry

This is my individual part of the Case Study implementation of the 3rd Year 2nd Semester - Case Studies in Software Engineering (CSSE) module. Here we try to solve the difficulties faced in the procurement procedures in the construction industry. As a solution we have created a Web application and a mobile application, whereas this is a the Mobile Application, implemented with React-Native, NodeJS, ExpressJS and MongoDB.

Here I have implemented the part:
Once a Site Manager add a purchase order, it should be sent for Procurement Department for approval. Once it's approved they make a quotation and send it to the Supplier. Supplier can view those quotations, make a invoice and send back it to Procurement Department. Those invoices view and find the best one by Procurement Department and change the status accordingly. If the status is approved the Supplier can add delivery details. Those details can be viewed by Site Manager and then he/she can make a relevent payment.

Language

JavaScript
HTML
CSS

Technology

 • React-Native
 • NodeJs ExpressJs
 • MongoDB

My Contribution:

 • Login to the app as a Site Manager or Supplier
 • Register to the app as a Site Manager or Supplier
 • Create an Order by Site Manager
 • View all created Orders by Site Manager
 • View delivery details
 • Make a payment by looking the delivery details
 • View quotations by Supplier which send by procurement department
 • Create invoices for quotations
 • View created invoices
 • Add delivery details

Screenshots of woring project:

1PNG 2PNG 2PNG 2PNG
figure 1.1: Splash Screen figure 1.2: Register Now Screen figure 1.3: Log In Screen figure 1.4: Site Manager Dashboard
2PNG 2PNG 2PNG 2PNG
figure 1.5: New Order figure 1.6: Summary of Order figure 1.7: All Orders figure 1.8: All Orders
2PNG 2PNG 2PNG 2PNG
figure 1.9: Delivery Details figure 1.10: Make A Payment figure 1.11: Supplier Dashboard figure 1.12: View Quotations
2PNG 2PNG 2PNG 2PNG
figure 1.13: New Invoice figure 1.14: All Invoices figure 1.15: New Delivery Details figure 1.16: View Delivery Details

Project Unit Testing

2PNG 2PNG
figure 1.1: Frontend Unit Testing figure 1.2: Backend Unit Testing

Configuration

APP DEVELOPMENT ENVIRONMENT SETUP (Both Backend & Frontend)

 • Setting up android development environment reference (One time setup for frontend only)
 • npm module installation
  • run npm install

STEPS TO RUN APP IN DEBUG MODE

 • Windows


  npx react-native run-android

  • If any app build failure
   • Clean gradle and run the project again cd android && gradlew clean
  • If any js bundle issues are occurred try one of the bellow steps
   • Reset npm cache and run project again npx react-native start --reset-cache
   • If above didn't work, start separate js bundler and run project npx react-native start
 • Mac and Linux


  npx react-native run-android

  • If any app build or js bundler issues are occurred, follow the same steps for Windows

Discussion (0)