DEV Community

Nguyen Thien Ly
Nguyen Thien Ly

Posted on • Updated on

Unit test in typescript by jest

Mục lục

 1. Vấn đề
 2. Chuẩn bị
 3. Unit testing là gì?
 4. Jest là gì?
 5. Config jest
 6. Demo nhẹ
 7. Kết bài

0. Vấn đề

Heyzo what's up

Xin chào tất cả mọi người, làm developer thì ai cũng phải viết unit test (Định nghĩa phần 2) phải không nào, bài viết này mình xin giới thiệu một package hỗ trợ viết unit test trong javascript rất hay ho đó là jest, mọi người cùng theo dõi nhé

Mình sẽ config và demo jest trong typescript nhé, mong mọi người chú ý theo dõi

1. Chuẩn bị

 • Editor (Mình đề xuất VScode nhé vì mình xài cái này)
 • Nodejs
 • Có sẵn một project viết bằng typescript + expressjs nhé
 • Jest plugin (Hôm nay mình demo cái này)

Giờ thì, let's go !!!

2. Unit testing là gì?

Unit Test là một loại kiểm thử phần mềm trong đó các đơn vị hay thành phần riêng lẻ của phần mềm được kiểm thử. Kiểm thử đơn vị được thực hiện trong quá trình phát triển ứng dụng. Mục tiêu của Kiểm thử đơn vị là cô lập một phần code và xác minh tính chính xác của đơn vị đó.

Một Unit là một thành phần PM nhỏ nhất mà ta có thể kiểm tra được như các hàm (Function), thủ tục (Procedure), lớp (Class), hoặc các phương thức (Method).

Các bạn đọc thêm ở đây

3. Jest là gì

Jest is a delightful JavaScript Testing Framework with a focus on simplicity.

It works with projects using: Babel, TypeScript, Node, React, Angular, Vue and more!

Định nghĩa trên lấy từ đây. Nếu ai xài Mocha rồi thì biết jest này tương tự về cách giải quyết vấn đề nha, nhưng jest tích hợp đầy đủ hơn không như mocha phải cài thêm chai và sinon nữa, các bạn xem thêm trên đây để so sánh khách quan nhé

4. Config jest

Cài đặt các package bằng lệnh dưới đây

npm install --save-dev @types/jest jest ts-jest 
 • @types/jest type jest trong typescript
 • jest package hỗ trợ viết unit testing
 • ts-jest hỗ trợ jest trong typescript

Vào trong project có sẵn về typescriptroot project tạo file jest.config.js

jest.config.js

module.exports = {
 "roots": [
  "<rootDir>/src"
 ], 
 // Xác định nơi bỏ các file testing 
 // Thông thuòng ra sẽ bỏ các file typescript vào hết thư mục src
 "testMatch": [
  "**/__tests__/**/*.+(ts|tsx|js)",
  "**/?(*.)+(spec|test).+(ts|tsx|js)"
 ], 
 // Jest sẽ dựa định dạng này để phát hiện các file 
 // cần được testing nhé
 "transform": {
  "^.+\\.(ts|tsx)$": "ts-jest"
 }, 
 // Thằng ts-jest sẽ xác định các file có dạng này
 // Sau đó sẽ biến đổi về dạng nó có thể hiểu được
 // Để chạy jest
 "verbose": true,
 // Báo cáo các bài test lúc đang chạy 
 "globals": {
  "ts-jest": {
   diagnostics: false
  }
 }
 // Ồ ồ cái này cần à nghe, cái này để các hàm
 // của thằng jest trở thành globals
 // không cần phải require hay import khi dùng nữa
}

Giờ trong file tsconfig.json sẽ thêm một ít
exclude nó trông như vậy nè

tsconfig.json

{
 "compilerOptions": {
  "target": "es5",
  "lib": [
   "es6"
  ],
  "outDir": "./build",
  "resolveJsonModule": true,
  "strict": true,
  "types": [
   "reflect-metadata",
   "jest"      // Chú ý đây phải cài này không file .ts sẽ báo lỗi 
  ],
  "esModuleInterop": true,
  "module": "commonjs",
  "moduleResolution": "node",
  "experimentalDecorators": true,
  "emitDecoratorMetadata": true
 },
 "exclude": [
  "node_modules", "**/*.spec.ts", "**/*.test.ts"
 ],
 "include": [
  "./src/**/*"
 ]
}

Rồi giờ để chạy được test thì mình sẽ thêm tý ở file package.json

package.json

 "scripts": {
   ...
   "test": "jest --detectOpenHandles"
  },

Khi nào muốn chạy thì gõ npm run test là được nha, như vậy là phần config như xong, cây thư mục sẽ nhìn giống dưới đây nè ^^

└─── node_modules
└─── jest.config.js
└─── tsconfig.json
└─── package.json
│ 
└─── src
  └─── test
  └─── app.ts

5. Demo nhẹ

describe("Filter function", () => {
Tạo một file app.spec.ts (hoặc app.test.ts) trong thư mục test, các hàm test, describe đều là global nãy mình đã config rồi nhé @-@

app.spec.ts

import { filterByTerm } from '../app'

describe("Filter function", () => {
 test("it should filter by a search term (link)", () => {
  const input = [
   { id: 1, url: "https://www.url1.dev" },
   { id: 2, url: "https://www.url2.dev" },
   { id: 3, url: "https://www.link3.dev" }
  ];

  const output = [{ id: 3, url: "https://www.link3.dev" }];

  expect(filterByTerm(input, "link")).toEqual(output);
 });
});

Coppy đoạn code dưới đây vào app.ts

app.ts

export function filterByTerm(inputArr : any , searchTerm: string){
  return inputArr.filter(function(arrayElement :any) {
   return arrayElement.url.match(searchTerm);
  });
}

Cấu trúc thư mục sẽ trông như vầy nhé

└─── node_modules
└─── jest.config.js
└─── tsconfig.json
└─── package.json
│ 
└─── src
  └─── test
     └─── app.spec.ts
  └─── app.ts

Kết quả:

6. Kết bài

Vậy cũng đã hết bài rồi, hy vọng bài viết này sẽ giúp các bạn cài đặt được jest trong typescript để sử dụng nhé, cảm ơn và xin chào

Link tham khảo:

Top comments (2)

Collapse
 
nguyenxuanson profile image
Nguyen-Xuan-Son

Thanks bro <3.

Collapse
 
vanduc1102 profile image
Duc Nguyen

ok xunna