DEV Community

Ali Orhun Akkirman for Açıklab

Posted on • Updated on

PostgreSQL kümelemede Patroni kullanımı

PostgreSQL'i kümelenmiş bir şekilde kullanmak için bir çok yöntem bulunmaktadır. Bunlarla ilgili başka bir yazı da yazabilirim ama bu yazıda tercih ettiğimiz bir yöntemi anlatmak istedim.

Bahsedeceğim PostgreSQL kümeleme yönteminde, kümede bulunacak her bir postgresql düğüm(node)'ünde patroni servisini de kuracağız. Bu yapıyı HAProxy ile yüksek erişilebilir yük dengelemesi sağlayacağız. Ayrıca dağıtık yapılandırma için ayrı bir küme oluşturup onu da kendi içerisinde HAProxy ile yüksek erişilebilir yük dengelemesini sağlayacağız. Ama bu yazıda şimdilik o kısmı tek düğüm üzerinde bahsedeceğiz.

Bugünkü senaryomuzda Pardus 19.x sunucu yani Debian 10 ile paralel bir kurulum yapacağız. Ubuntu üzerinde de çok benzer bir çalışma yapmak yeterli olacaktır.

PostgreSQL kurulumu

Pardus 19 ve Debian 10 sistemlerde kurulum için aşağıdaki gibi deponun ve depo anahtarının eklenmesi sağlanmalıdır.

sudo apt update
sudo apt -y install gnupg2 curl
sudo sh -c 'echo "deb http://apt.postgresql.org/pub/repos/apt buster-pgdg main" > /etc/apt/sources.list.d/pgdg.list'
wget --quiet -O - https://www.postgresql.org/media/keys/ACCC4CF8.asc | sudo apt-key add -
sudo apt update
sudo apt -y install postgresql-13
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

Bu komutlardan sonra debian sisteminize Postgresql 13 sisteminizde kurulmuş olacaktır.

Patroni kurulumu

İnternette genellikle python pip deposundan Patroni kurulumunu gördüm fakat bu yöntem Patroni'nin güncel sürümünü kullanmanıza fakat bazı geliştirici paketlerini de yüklemesinden dolayı PostgreSQL deposunda bulunan patroni kurulumunu daha sağlıklı bulmaktayım. Bu nedenle o şekilde bir kurulum yapacağım.

sudo apt -y install patroni
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

Patroni, PostgreSQL'in bazı ikili dosyalarına erişmesi gerektiği için daha standart bir yere bağlamak (linklemek) için aşağıdaki komut yazılması gerekmektedir.

ln -s /usr/lib/postgresql/13/bin/* /usr/sbin/
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

Patroni'nin ayarlanması

Patroni paketini kurduktan sonra en önemli nokta ayarlarının yapılmasıdır. Yapılandırma dosyasını incelediğinizde 3 IP adresi göreceksiniz

 • 10.20.30.1: kendi üzerindeki postgresql düğümü
 • 10.20.30.2: diğer postgresql düğümü (istenilirse artırılacak)
 • 10.20.30.3: etcd sunucusu (istenirse çoğaltılacak)

Ayrıca yapılandırma dosyasında 2 postgreSQL hesabı görülmektedir. Bu hesapların belirtilen parolalarda oluşturulmuş olması gerekmektedir.

 • replicator:Parola01.!
 • postgres:Parola01.!

Bu yüzden ilk olarak kullanıcılar ve parolalarını düzenleyebiliriz:

sudo -u postgres psql
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

Bu komut ile postgresql kabuğuna geçtikten sonra aşağıdaki gibi kullanıcı ve parolalar oluşturulabilinir:

ALTER USER postgres PASSWORD 'Parola01.!';
CREATE USER replicator WITH ENCRYPTED PASSWORD 'Parola01.!';
\q
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

Bu adımdan sonra yapılandırma dosyası düzenlenebilir. "10.20.30.1" sunucusundaki değişiklikler yapıldıktan sonra 10.20.30.2 sunucusunda da bu kısımda çapraz değişiklik yapılarak aynısı yapılmalıdır. Bunun için /etc/patroni.yml dosyası oluşturup aşağıdaki gibi hazırlamak gerekmektedir.

scope: postgreskume
namespace: /db/
name: patroni01

restapi:
  listen: 10.20.30.1:8008
  connect_address: 10.20.30.1:8008

etcd:
  host: 10.20.30.3:2379

bootstrap:
  dcs:
    ttl: 30
    loop_wait: 10
    retry_timeout: 10
    maximum_lag_on_failover: 1048576
    postgresql:
      use_pg_rewind: true

  initdb:
  - encoding: UTF8
  - data-checksums

  pg_hba:
  - host replication replicator 127.0.0.1/32 md5
  - host replication replicator 10.20.30.1/0 md5
  - host replication replicator 10.20.30.2/0 md5
  - host all all 0.0.0.0/0 md5

  users:
    admin:
      password: admin
      options:
        - createrole
        - createdb

postgresql:
  listen: 10.20.30.1:5432
  connect_address: 10.20.30.1:5432
  data_dir: /data/patroni
  pgpass: /tmp/pgpass
  authentication:
    replication:
      username: replicator
      password: Parola01.!
    superuser:
      username: postgres
      password: Parola01.!
  parameters:
    unix_socket_directories: '.'

tags:
  nofailover: false
  noloadbalance: false
  clonefrom: false
  nosync: false

Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

Bu dosya oluşturulduktan sonra aşağıdaki komutlarla veri dizini oluşturulmuş olması gerekmektedir.

sudo mkdir -p /data/patroni
sudo chown -R postgres:postgres /data/
sudo chmod -R 700 /data/
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

Patroni'nin servis dosyasının hazırlanması

Patroninin ayarlarının da yapılmasından sonra sürekli çalışabilmesi için servis dosyasının oluşturulması gerekmektedir. Bunun için /etc/systemd/system/patroni.service isimli bir dosya oluşturup içeriğini aşağıdaki gibi hazırlamak germektedir. Servis dosyasında herhangi bir değişiklik yapmanız gerekmektedir.

[Unit]
Description=Runners to orchestrate a high-availability PostgreSQL
After=syslog.target network.target

[Service]
Type=simple

User=postgres
Group=postgres

ExecStart=/usr/bin/patroni /etc/patroni.yml
KillMode=process
TimeoutSec=30
Restart=no

[Install]
WantedBy=multi-user.targ
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

Dosya oluştuktan sonra her iki servisi de başlatmak gerekmektedir. Tabi ki açılışta otomatik başlaması için enable parametresi de verilebilir.

systemctl daemon-reload
systemctl stop postgresql
systemctl restart patroni
systemctl status patroni
systemctl enable patroni
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

Patroni'de kimin master olacağının belirlenmesi için etcd sunucu kurulumu

10.20.30.1 ve 10.20.30.2 gibi belirttiğimiz 2 sunucudan başka 3. bir sunucuda yani örneğin 10.20.30.3 sunucusunda etcd kurabilirsiniz. Tabi ki bu kurulumu da önüne HAProxy kurarak yük dengeleyicisi ile de yapabilirsiniz ama bu dokümanda tek etcd kuracağız.

sudo apt install etcd
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

Paket kurulumu yapıldıktan sonra kümeleme yapılandırma dosyası, /etc/default/etcd dosyası oluşturularak hazırlanır.

ETCD_LISTEN_PEER_URLS="http://10.20.30.3:2380"
ETCD_LISTEN_CLIENT_URLS="http://localhost:2379,http://10.20.30.3:2379"
ETCD_INITIAL_ADVERTISE_PEER_URLS="http://10.20.30.3:2380"
ETCD_INITIAL_CLUSTER="default=http://10.20.30.3:2380,"
ETCD_ADVERTISE_CLIENT_URLS="http://10.20.30.3:2379"
ETCD_INITIAL_CLUSTER_TOKEN="etcd-cluster"
ETCD_INITIAL_CLUSTER_STATE="new"
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

Yapılandırma ayarlarını tamamladıktan sonra servis yeniden başlatılır. Ve servis kontrol edilir.

systemctl restart etcd
systemctl status etcd
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

PostgreSQL'in yüksek erişilebilir yük dengesi için HAProxy ile kullanımı

Biraz önce belirttiğimiz sunuculardan başka ayrı bir sunucuda aşağıdaki gibi haproxy sunucu kurup yapılandırma dosyasında PostgreSQL düğümlerini tek tek eklemek gerekmektedir.

sudo apt install haproxy
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

Paket kurulumu sonrasında yapılandırma dosyasında IP adresleri düzeltilecek şekilde aşağıdaki gibi eklenebilir. Bu yapılandırma ayarı ile HAProxy'yi kurduğunuz sunucu üzerinden 5000 portu kullanarak aslında arkada kurulan 2 postgreSQL sunucusunun varsayılan 5432 portuna sorgu atacak şekilde kullanabilirsiniz. (/etc/haproxy/haproxy.cfg)

global
  maxconn 1000

defaults
  log global
  mode tcp
  retries 2
  timeout client 30m
  timeout connect 4s
  timeout server 30m
  timeout check 5s

listen stats
  mode http
  bind *:7000
  stats enable
  stats uri /

listen postgres
  bind *:5000
  option httpchk
  http-check expect status 200
  default-server inter 3s fall 3 rise 2 on-marked-down shutdown-sessions
  server postgresql_10.20.30.1_5432 10.20.30.1:5432 maxconn 100 check port 8008
  server postgresql_10.20.30.2_5432 10.20.30.2:5432 maxconn 100 check port 8008
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

Yapılandırma ayarını yaptıktan sonra servisi yeniden başlatıp servis durumunu kontrol edebilirsiniz.

systemctl restart haproxy
systemctl status haproxy
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

Bu ayarlardan sonra HAProxy sunucunuzun 7000 portuna web tarayıcınızla bağlandığınızda, hangi sunucunuzun master olduğu bilgisine de ulaşabilirsiniz.


PostgreSQL ve Patroni'nin kurulduğu sunucular 2'den fazla da kurabilirsiniz ve bu şekilde kümeleme genişletilebilir.

"Kutadgu Bilig - 2401 : Eri översen bak eliyle aslan tutar, Atı okşarsan koşar uçan kuşa yetişir"

Top comments (0)