DEV Community

faxridd1n
faxridd1n

Posted on

C++ operatorlari

Operatorlar o'zgaruvchilar va qiymatlar ustida amallarni bajarish uchun ishlatiladi.

Quyidagi misolda biz ikkita qiymatni qo'shish uchun + operatoridan foydalanamiz:

int x = 100 + 50;
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

Yuqoridagi misoldagi kabi + operatori ko'pincha ikkita qiymatni qo'shish uchun ishlatilsa ham, u o'zgaruvchi va qiymatni yoki o'zgaruvchini va boshqa o'zgaruvchini qo'shish uchun ham ishlatilishi mumkin:

int sum1 = 100 + 50;        // 150 (100 + 50)
int sum2 = sum1 + 250;      // 400 (150 + 250)
int sum3 = sum2 + sum2;     // 800 (400 + 400)
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

Top comments (0)