DEV Community

faxridd1n
faxridd1n

Posted on

Operatorlar

C++ operatorlari
Ushbu o'quv qo'llanmada biz misollar yordamida C++ tilidagi operatorlarning har xil turlari bilan tanishamiz. Dasturlashda operator qiymat yoki o'zgaruvchida ishlaydigan belgidir.

Operatorlar - o'zgaruvchilar va qiymatlar ustida amallarni bajaradigan belgilar. Misol uchun, + qo'shish uchun ishlatiladigan operator, while - ayirish uchun ishlatiladigan operator.

C++ tilidagi operatorlarni 6 turga boβ€˜lish mumkin:

Arifmetik operatorlar
Belgilash operatorlari
Aloqa operatorlari
Mantiqiy operatorlar
Bitwise operatorlari
Boshqa operatorlar

#include <iostream>
#include <cmath>
#include <iomanip>
using namespace std;
int main() {
int a,s;
  a+s; //qo'shish
  a-s; //ayirish
  a*s; //ko'paytirish
  a/s; //bo'lish
  a%s; //qoldiq olish 
}
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

Operator Operation

  • Addition
  • Subtraction
  • Multiplication / Division % Modulo Operation (Remainder after division)

Top comments (0)