DEV Community

Narmuratova
Narmuratova

Posted on

operators__c++

Binary

 • operator deb 2ta obyekt qabul qiluvchi operatorlarga aytiladi.
  • Masalan: + operatori ikkita obyekt ustida ishlatiladi a + b

Unary

 • operator deb 1ta obyekt qabul qiluvchi operatorlarga aytiladi.

  • Masalan: ! operatori 1ta obyekt ustida ishlatiladi !true
 • Modulus

  • A%B is to calculate the remainder of A / B.
  • Only integer type

Relational operator

 • relationship between left and right sides
 • result is always either True(1) or False(0)
 • operators-- <, <=, ==, >=, >, !=

Arifmetik operatorlar

 • / amalini bajarayotganda, ma'lumotni turi muhim bo'lib, kasr son kasr songa, butun son butun songa bo'linayotganini bilish kerak, yo'qsa misolni javobida o'zgarish bo'ladi.

 • modulus faqat butun sonlar ustida amallarni bajaradi.

 • amallar matematika bn bir xildek ketma ketlikda bajariladi.

Top comments (0)