DEV Community

Kemal Oktay
Kemal Oktay

Posted on • Updated on

Oracle Java 8'e Sistem Çapında Kural Tanımlama

Kurumlarda genele uygulanması gereken Java yapılandırmaları olduğunda sistem çapında uygulanması daha işlevsel oluyor.

Oracle Java 8'de de sistem çapında kullanılacak yapılandırmalar /etc/.java/ dizini altında bulunuyor.
Aşağıdaki gibi 3 adet dosya oluşturmak gerekiyor.

Dizin Ağacı ve Dosya İçerikleri

/etc/.java/deployment/
├── deployment.config
├── deployment.properties
└── security
    └── exception.sites
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

deployment.config

# Sistem çapında yapılan yapılandırmaları uygulamaya zorlar.
deployment.system.config.mandatory=True 

# Yapılandırmaların bulunduğu dosyanın tam konumu. Dosya konumunun baş kısmına file:// ekini koymak gerekiyor.
deployment.system.config=file:///etc/.java/deployment/deployment.properties 
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

deployment.properties

# İstisna bağlantıların bulunduğu dosyanın tam konumunu belirtiyoruz. file:// önekine gerek yok.
deployment.user.security.exception.sites=/etc/.java/deployment/security/exception.sites
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

exception.sites

# İstisna olarak eklenmek istenen bağlantılar, satır satır yazılacak.
http://signer.vadi.com.tr
https://deneme.com/imza.php
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

Top comments (0)