DEV Community

Discussion on: Daily Developer Jokes - Tuesday, Apr 7, 2020

Collapse
sargalias profile image
Spyros Argalias

Damn... I actually found this hilarious, nice! XD