DEV Community

Cover image for Libnss-ldapd ile Samba Üzerinden Kimlik Doğrulama
Duygu Ölmez for Açıklab

Posted on • Updated on

 

Libnss-ldapd ile Samba Üzerinden Kimlik Doğrulama

Genel Bakış

Libnss-ldapd, LDAP sunucunuzun kullanıcı hesabı(user account), grubu (gorups), ana bilgisayar adı (hostname), takma adı (aliases), ağ grubu (netgroup) ve temelde /etc/passwd, /etc/group (flat files) dosyalarından veya NIS'den alacağınız diğer bilgileri sağlamasına olanak tanıyan bir Ad Hizmeti Anahtarı (Name Server Switch, NSS, nsswitch) modülü sağlar [1] https://arthurdejong.org/nss-pam-ldapd/. Ayrıca unix sistemlerde bir LDAP/AD/Samba sunucusuyla kimlik ve kimlik doğrulama yönetimi kullanmak için Takılabilir Kimlik Doğrulama Modülü (Pluggable Authentication Module, PAM) sağlar.

libnss-ldapd asıl amacı libnss-ldap’nin eksikliklerini gidermek olan bir çatalıdır (fork’udur). libnss-ldap yakın zamanda geliştirme yapılmamasının yanı sıra ssl ile çalışırklen hatalara neden olabilmektedir. Bunun dışında libnss-ldapd'nin, libnss-ldap’a karşı en önemli özellikleri aşağıdaki şekilde sıralanabilir:

• hafif ve basit NSS ve PAM kütüphaneleri
• tüm programlara LDAP ve SSL kitaplıklarını yüklemekten kaçınır
• NSS, PAM ve LDAP kodu arasındaki ayrım
• LDAP sunucusuna daha az bağlantı
• daha iyi hata ayıklama olanakları
• daha iyi performans

? libnss-ldapd -> kullanıcıara parolalarının süresinin yakında dolacağını bildirmediği yazılmış fakat test edilmesi gerekiyor ¿

Ornek LDAP Sorgusu

Terminal üzerinden Samba, Aktif dizin, ya da Openldap'a sorgu atmak için aşağıdaki temel komut kullanılabilir. Makine sınıfına dahil olmayan, mail attribute'u boş olan kullanıcıların listesini döndürür.

# ldapsearch -x -H ldaps://hostname_yada_ip_adresi -D 'kullanici_adi@domain' -b "dc=domain" -W "istenen_filtre"
ldapsearch -x -H ldaps://192.168.1.5 -D 'openldapuser@ornek.domain.com' -b "dc=ornek,dc=domain,dc=com" -W "(&(objectClass=organizationalPerson)(!(objectClass=computer))(!(mail=*)))"

Başlamadan Önce

Bu dökümanda kurulu bir samba ya da aktif dizin sunucunuz olduğu varsayılarak hazırlanmıştır. Dökümanda kullanılan örnek Samba Domainin bilgileri aşağıdaki gibidir.

 • ldap server URI -> ldaps://192.168.1.5:636
 • ldap server search base -> dc=ornek,dc=domain,dc=com

Kullanıcıları sorgulamak için kullanılacak kullanıcı bilgisi aşağıdaki gibidir. Bu kullanıcının da aşağıdaki özellikleri olması gerekmektedir.

 • Kullanıcı adı -> openldapuser (Users altında, dn=cn=openldapuser,cn=Users,dc=test,dc=domain,dc=com)
 • Parola -> Passw0rd

Domain Kullanıcılarına Linux Sınıfları Ekleme

Samba ya da Aktif dizin üzerinde oluşturulan varsayılan kullanıcı özellikleri, linux istemci üzerinde ldap ile kimlik doğrulama yapabilmek için yeterli değildir. Bunun için kullanıcılara "posixAccount" ve "shadowAccount" sınıfları eklenmelidir. Bu sınıflar ile gelen uid, uidNumber, gidNumber, homeDirectory, loginShell bilgileri doldurulmalıdır. Özellikle ldap yapılandırmasında kullanılacak kullanıcıda bu bilgiler olmalıdır.

Ekleme işlemi AD Admin & Reporting Tool, Apache Directory Studio ya da windows kullanılıyorsa rsat ile düzenlenebilir.

Kurulum

 • Gerekli paketler yüklenir
sudo export DEBIAN_FRONTEND=noninteractive
sudo apt-get update -y
sudo apt-get -y install libpam-ldapd nscd ldap-utils libnss-ldapd
 • /etc/nslcd.conf dosyası düzenlenir
uid nslcd
gid nslcd
uri ldaps://192.168.1.5:636
base dc=test,dc=domain,dc=com
ldap_version 3
binddn cn=openldapuser,cn=Users,dc=test,dc=domain,dc=com
bindpw Passw0rd
tls_reqcert never
tls_cacertfile /etc/ssl/certs/ca-certificates.crt
# Filters
filter passwd (&(description=222)(objectClass=user))
filter group  (objectClass=group)
#Attribute mappings
map   passwd uid        sAMAccountName
map   passwd homeDirectory   unixHomeDirectory
map   passwd gecos       displayName
map   passwd gidNumber     primaryGroupID
pagesize    1000
referrals    off
nss_nested_groups yes
 • filter ile kullanıcı ya da gruplar için filtreleme yapılabilir
# Kullanıcı filtresi
filter passwd (&(!(objectCLass=computer))(objectClass=organizationalPerson))
# Grup filtresi
filter group  (objectClass=group)
 • "getent passwd" ile filtrelenen kullanıcıları görebilmek için /etc/nsswitch.conf dosyasına koyu renkli olan kısımların eklendiğinden emin olunur.

passwd: files ldap systemd
group: files ldap systemd
shadow: files
gshadow: files

hosts: files mdns4_minimal [NOTFOUND=return] dns
networks: files

protocols: db files
services: db files
ethers: db files
rpc: db files

netgroup: nis

 • Ev dizini olmayan kullanıcıların ev dizinleri otomatik oluşması /etc/pam.d/common-session dosyasında aşağıdaki satır yoksa, dosyanın sonuna eklenir
session  required  pam_mkhomedir.so skel=/etc/skel/ umask=0022
 • Servis yeniden başlatılır ve kullanıcılar çekilir
sudo systemctl restart nslcd.service 
getent passwd

Top comments (0)

Here is a post you might want to check out:

Regex for lazy developers

regex for lazy devs

Sorry for the callout 😆