DEV Community

Fatih ASLAN
Fatih ASLAN

Posted on

Redhat/CentOS/Oracle Üzerinden Samba Server(SMB/CIFS File Sharing) Kurulum ve Konfigürasyonu

Samba(SMB/CIFS) ağ üzerinden farklı işletim sistemleri arası dosya paylaşımına olanak tanıyan dosya paylaşım sistemidir. Bu klavuzda Linux üzerinde Samba server aracılığıyla paylaşılan belgelere diğer işletim sistemlerinin erişimi amaçlanmıştır.

SUNUCU Tarafı;

Servis kurulur

yum install samba -y
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

Servisler çalıştırılır

systemctl start smb.service
systemctl start nmb.service

systemctl enable smb.service
systemctl enable nmb.service
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

Kullanıcı oluşturalım. Aşağıdaki komut kullanıcının home dizinini de oluşturulur ve ben orayı kullanacağım. Ayrıca /home dizini kullanmak durumunda da değilsiniz. Kullanıcıları ayrı ayrı yönetmek açısından faydalı olabilir ama farklı dizin kullanırsanız tüm kullanıcıları o dizine de yönlendirebilirsiniz(hatta aşağıda göreceksiniz valid user kısmına @group ismide yapabilirsiniz sonra dahil edeceğiniz kullanıcıları ikincil grup olarak bu gruba ekleyebilirsiniz), kaldı ki orda da ayrı ayrı yönetebilirsiniz ve daha uygun da olabilir. Bu durumda(/samba dizini ele alınmıştır) ikinci satırdaki komutu çalıştırmanız daha uygun olur.

/home dizinini kullanmak için;

useradd -s /sbin/nologin winuser
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

Oluşturduğunuz farklı dizini kullanmak için;

useradd -M -d /samba/winuser -s /usr/sbin/nologin winuser
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

Samba bağlantısı için şifre atayalım, bilgiler “/var/lib/samba” altında saklanır.

smbpasswd -a winuser
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

ilgili dizine örnek bir paylaşacağım dosya oluşturuyorum

echo "merhaba smb/cifs paylaşımım" > /home/winuser/pyls.txt
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

Bu arada SELinux varsayılanda home dizin paylaşımını engelliyor, dosyaların haricinde SELinux açısından servisilerin de boolen tipi etiketleri var bu durumu aşağıdaki komutla gözlemleyebilirsiniz.

getsebool -a | egrep -i samba
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

Aşağıdaki komutla da aktif edebilirsiniz ev tekrar yukarıda komutla on olduğunu gözlemleyebilirsiniz.

setsebool -P samba_enable_home_dirs on
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

Daha sonrasında “/etc/samba/smb.conf” dosyasına aşağıdaki gibi yapılandırıyoruz.

[global]
...
server min protocol = LANMAN1
...


[winuser]
    comment = Redhat Samba Server
    path = /home/winuser/
    valid users = winuser
    browseable = Yes
    writable = Yes
    read only = No
    inherit acls = Yes
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

Servisler yeniden başlatılır

systemctl restart smb.service
systemctl restart nmb.service
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

Ayrıca local firewall aktifse

firewall-cmd --zone=public --add-service=samba --permanent
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

Check smb.conf

testparm
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

Current Samba connection

smbstatus
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

KULLANICI Tarafı;

Linux üzerinden,

İlk etapta aşağıdaki paket kurulmalıdır.

yum install samba-client -y
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

Bağlantı testi için,

smbclient -L 10.10.10.96 -U winuser
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

Smbclient ile login olup gözlemleyelim.

smbclient //ip_address/shared -U smb_user%smb_pass

smbclient //10.10.10.96/winuser -U winuser%winuser
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode
smb: \> ?
?       allinfo    altname    archive    backup     
blocksize   cancel     case_sensitive cd       chmod     
chown     close     del      deltree    dir      
du       echo      exit      get      getfacl    
geteas     hardlink    help      history    iosize     
lcd      link      lock      lowercase   ls       
l       mask      md       mget      mkdir     
more      mput      newer     notify     open      
posix     posix_encrypt posix_open   posix_mkdir  posix_rmdir  
posix_unlink  posix_whoami  print     prompt     put      
pwd      q       queue     quit      readlink    
rd       recurse    reget     rename     reput     
rm       rmdir     showacls    setea     setmode    
scopy     stat      symlink    tar      tarmode    
timeout    translate   unlock     volume     vuid      
wdel      logon     listconnect  showconnect  tcon      
tdis      tid      utimes     logoff     ..       
!
smb: \> l
 .                  D    0 Sun Aug 22 16:34:48 2021
 ..                 D    0 Sun Aug 22 16:30:27 2021
 .bash_logout            H    18 Thu May 27 18:09:35 2021
 .bash_profile            H   141 Thu May 27 18:09:35 2021
 .bashrc               H   376 Thu May 27 18:09:35 2021
 pyls.txt              N    24 Sun Aug 22 16:34:48 2021
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

Aşağıdaki gibi mount işlemini yapabilirsiniz.

mount -t cifs -o username=winuser,pass=winuser //10.10.10.96/winuser /mnt
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

Aşağıdaki komutla da son mount durumlarını gözlemleyebilirsiniz.

df -h

mount
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

Mount işleminin kalıcı hale gelebilmesi için /etc/fstab içine yazmayı unutmayın. Dilerseniz user, pass bilgilerini dosyadan da okutabilirsiniz. İlgili link size yardımcı olacaktır.

//10.10.10.96/winuser           /mnt          cifs   username=winuser,pass=winuser  0 0
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

Ayrıca “smb://10.10.10.96/winuser” ile de hem TUI hem de GUI bağlanabilirsiniz.

Windows üzerinden,

Network – Map network drive...

image

image

ref:

computernetworkingnotes | ubuntu

Discussion (0)