DEV Community

Cover image for محبوب‌ترین زبان‌های برنامه نویسی 2020 از نظر استک اورفلو
فیسیت
فیسیت

Posted on

محبوب‌ترین زبان‌های برنامه نویسی 2020 از نظر استک اورفلو

برای دهمین سال متوالی، استک اور فلو لیست محبوب‌ترین زبان‌های برنامه نویسی را منتشر می‌کند. امسال 65000 برنامه نویس در این نظر سنجی شرکت‌ کرده‌اند و زبان Rust به عنوان محبوب‌ترین زبان برنامه نویسی انتخاب شده است.
این زبان برنامه نویسی قول تامین ویژگی‌هایی همچون عملکرد، کنترل، ایمنی حافظه، همزمانی بدون مشکل و... را داده است که برای برنامه نویسان، مخصوصا برنامه نویسی سیستمی اهمیت زیادی دارد. از جمله نقاط قوت دیگر این زبان برنامه نویسی می‌توانیم به امکان اضافه کردن ماکروهای مرتب و تمیز اشاره کنیم. تمامی این ویژگی‌ها در کنار فرآیند توسعه باز، باعث شده است که زبان برنامه نویسی Rust در بین برنامه نویسان، حتی آن دسته از برنامه نویسانی که از آن استفاده نمی‌کنند، جایگاه ویژه و ستودنی داشته باشد...

فیسیت : https://faceit.ir/articles/most-lovely-programming-language-2020-by-stack-over-flow/

Top comments (0)