DEV Community

Cover image for Strings 💫 🌌 ✨
Gülsen Keskin
Gülsen Keskin

Posted on

Strings 💫 🌌 ✨

${expression} kullanarak bir ifadenin değerini bir string'in içine koyabilirsiniz.

class Person{
String firstName;
String lastName;
int age;
Person(this.firstName, this.lastName, this.age);
}
main(){
Person p = new Person('mark','smith', 22);
print('The persons name is ${p.firstName} ${p.lastName} and he is ${p.age}');
}

Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

Çıktı:

The persons name is mark smith and he is 22
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

Raw Strings
Bir string'i biçimlendirmek için escape karakterinii kullanabilirsiniz. Örneğin: '\n', 'yeni satır' anlamına gelir.
Kaçış karakterlerini yok saymak için 'r' kullanın.

main(){
print('this\nstring\nhas\nescape\ncharacters');
print('');
print(r'this\nstring\nhas\nescape\ncharacters');
}
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

Çıktı:

this
string
has
escape
characters
this\nstring\nhas\nescape\ncharacters
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

Örnek kod: – ‘Dollar Sign’

void main() {
double price = 100.75;
print('Price is: \$${price}');
}
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

Çıktı:

Price is: $100.75
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

Runes
Runes bir string'e kodlanmış özel karakterlerdir.

Örnek kod:

main() {
var clapping = '\u{1f30C}';
print(clapping);
}

Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

Çıktı: 🌌

Örnek kod:

main() {
var clapping = '\u{1F31F}';
print(clapping);
}

Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

Çıktı: 🌟

daha fazlası için: https://www.compart.com/en/unicode/block/U+1F300

Resource: Learn Google Flutter Fast - Mark Clow

Top comments (0)