DEV Community

Jamol Meyliyev
Jamol Meyliyev

Posted on

Cin - Console input

Cin - C++ dasturlash tilida Console Input qilish uchun ishlatamiz.
Misol qilib aytadigan bo'lsak biror-bir saytga kirish qismida Username va Parol so'rashi deyarli hammma saytlarda ishlatilishini bilamiz.
Demak,cin operatori bizga shu vazifani bajarishga yordam berishi mumkin.

Cin operatorini ishlashini misollar yordamida tushuntirsak:

#include <iostream>
using namespace std;

int main(){

int n;
  cin>>n;
  cout<<n*9;

  return 0;
  }

Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

Console:

12
108

Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

qisqacha ko'rinishda cin input operatorini ishlatilish sentaksisini ko'rsatib o'tdik.

Top comments (0)