DEV Community

Cover image for cin | C++ boshlang'ich
Wahid Abduhakimov
Wahid Abduhakimov

Posted on

 

cin | C++ boshlang'ich

cin

Ushbu operator foydalanuvchidan ma'lumotni so'rab uni vaqtinchalik hotiraga saqlash uchun ishlatiladi.

#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
   int yosh;
   cin >> yosh;
   cout << "Siz " << yosh " yoshdasiz!" << endl;
}
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

Yuqoridagi kodni taxlil qilamiz:

  • int butun sonlarni saqlab turish uchun xotiradan joy beradi va hotira variable(o'zgaruvchi deb ataladi)
  • yuqorida int yosh; degani hotiradan bitta butun son sig'adigan joy beriladi va uni yosh deb nomlanadi. Bu xotiraga endi istalgan butun son joylash mumkin.
  • cin >> yosh; esa console'dan bitta butun son o'qiydi va u sonni yosh nomli o'zgaruvchiga saqlaydi.
  • keyinigni qatorda yosh nomli o'zgaruvchini qiymati cout komandasi ichida chop etilyapti.

Bir nechta ma'lumotni o'qish

cin komandasi orqali bir nechta o'zgaruvchiga qiymatlarni tengdaniga o'qish mumkin.

int yosh;
float vazn;
char baho;

cin >> yosh >> vazn >> baho;

cout << "Yosh = " << yosh << endl;
cout << "Vazn = " << vazn << endl;
cout << "Baho = " << baho << endl;
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

Yuqoridagi kodga 18 70.5 A degan ma'lumotni kiritib tekshirib ko'ring.

Topshiriqlar 🎖

  1. 2-9 oraliqdagi biror raqam kiritilganda o'sha raqamning karra jadvalini chop etadigan dastur yozing.

O'zingizni sinab ko'ring


Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

Top comments (0)

An Animated Guide to Node.js Event Loop

>> Check out this classic DEV post <<