DEV Community

Abhishek Keshri
Abhishek Keshri

Posted on

Problem Solving with less, in Assembky 🎱βͺ

8-bit-solutions

Problem Solving with less bits 🎱βͺ

What is this

Contains problems solved using 8-bit Assembly.

You can run the code on the Simulator

Inspiration

Hadn't worked with assembly since college, seemed like a fun exercise.

Prerequisites

Before you begin, ensure you have met the following requirements:

  • Working internet and a web browser

Getting 8-bit-solutions

To get 8-bit-solutions, follow these steps:

git clone https://github.com/2kabhishek/8-bit-solutions
cd 8-bit-solutions
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

Using 8-bit-solutions

Use it as a reference for solving problems, or just to get a feel for the language.

You can run the code on the Simulator

Challenges faced

It was quite tricky to work within the constraints of the language, which in turn allowed me to learn a lot.

What I learned

  • Doing more with less
  • Intelligent use of the stack and limited registers

What's next

More solutions may be added in the future.

Hit the ⭐ button if you found this useful.

More Info

Source | Website

Top comments (0)