DEV Community

Duygu Ölmez for Açıklab

Posted on • Updated on

Samba DC Kendi Domaininden Login Olma

Centos 8 üzerinde derlenmiş bir sambayı kendi domain kullanıcıları ile login edebilmek için aşağıdaki işlemleri yapmak gerekmekte. Centos 8 üzerinde samba derlemek için Centos 8 Samba DC Derleme'den yararlanılabilir.

 • smb.conf düzenlenir. Aşağıdaki gibi gözükmelidir.
# Global parameters
[global]
  dns forwarder = 8.8.8.8
  netbios name = SAMBADC02
  realm = EXAMPLE.LAB
  server role = active directory domain controller
  workgroup = EXAMPLE
  idmap_ldb:use rfc2307 = yes

### Buradan sonrasi eklenir ##########
  winbind refresh tickets = yes
  vfs objects = acl_xattr
  map acl inherit = Yes
  store dos attributes = Yes
  dedicated keytab file = /etc/krb5.keytab
  kerberos method = secrets and keytab
  winbind use default domain = yes
  winbind enum users = yes
  winbind enum groups = yes
  template shell = /bin/bash
  template homedir = /home/%U
  idmap config * : backend = tdb
  idmap config * : range = 3000-7999
##### Eklenecek kısım SON ##############

[sysvol]
  path = /var/lib/samba/sysvol
  read only = No

[netlogon]
  path = /var/lib/samba/sysvol/example.lab/scripts
  read only = No
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode
 • samba servisi yeniden başlatılır.
systemctl restart samba4
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode
 • İlk defa giriş yapılan kullanıcının ev dizninin oluşması için ilgili paket yüklenir ve ayarlanır.
authselect select winbind with-mkhomedir --force
yum install -y oddjob oddjob-mkhomedir
systemctl start oddjobd.service
systemctl enable oddjobd.service
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

Top comments (0)