DEV Community

faxridd1n
faxridd1n

Posted on

cin nima?

cin ob'ekti ma'lumot kiritish vazifasida ishlatiladi va bu shu ko'rinishda bo'lishi mumkin:

  cin>>a;
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

Bunda biz a o'zgaruvchiga malum bir ma'lumotni kirita olamiz

Misol

int main(){

  string a;
  cout<<"cinga ma'lumot kiriting: ";
  cin>>a;
  }
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

Bunda biz quyidagi natijaga ega bo'lamiz:

Image description

Top comments (0)