DEV Community

faxridd1n
faxridd1n

Posted on

Round nima?

C++ tilidagi round()funksiyasi argumentga eng yaqin bo'lgan butun qiymatni qaytaradi, 0,5 holatlarda nol bilan yaxlitlanadi.

float a=3.5;
cin<<a;
cout>>Round(a);
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

console:3

U <cmath> sarlavhasi faylida aniqlanadi.

Masalan foydalanuvchi butun bo'lmagan sonni kiritdi.U sonni yaxlitlash uchun quyidagi amallarni bajaramiz.

float a=3.3;
cin<<a;
cout>>Round(a);
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

Top comments (0)