DEV Community

Cover image for Dart/Flutter Liste Özellikleri 💫 🌌 ✨
Gülsen Keskin
Gülsen Keskin

Posted on • Updated on

 

Dart/Flutter Liste Özellikleri 💫 🌌 ✨

Flutter Liste Methodları

first property
Listenin ilk elemanını döndürür.
Liste boşsa bir StateError atar.
Aynı zamanda bu method ile listenin ilk elamanına değer atayabilirsiniz.

Listenin ilk elemanı alma:

final numbers = <int>[1, 2, 3];
print(numbers.first); // 1
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

Listenin ilk elemanına değer atama:

numbers.first = 10;
print(numbers.first); // 10
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

Liste boşsa hata döner:
numbers.clear();
numbers.first; // Throws.

isEmpty property

Listenin boş olup olmadığını kontrol eder. Liste boş ise sonuç true değilse false olur.

final emptyList = <int>[];
print(emptyList.isEmpty); // true;
print(emptyList.iterator.moveNext()); // false
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

isNotEmpty property
Listenin boş olup olmadığını kontrol eder. Listede en az bir öğe varsa true yoksa false döner.

final numbers = <int>{1, 2, 3};
print(numbers.isNotEmpty); // true;
print(numbers.iterator.moveNext()); // true
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

last property

Listenin son elemanını döndürür.
Liste boşsa StateError atar.

final numbers = <int>[1, 2, 3];
print(numbers.last); // 3
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

length property

Listenin eleman sayısını döndürür.
Tüm öğelerin sayılması, tüm öğelerin yinelenmesini gerektirebilir ve bu nedenle yavaş olabilir.

single property
Listenin yalnızca bir elemana sahip olup olmadığını kontrol eder. Listede tek eleman varsa o elamanı döner, birden fazla eleman varsa da hata döner.

final numbers = <int>[2];
print(numbers.single);// 2
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode
final numbers = <int>[1, 2, 3];
print(numbers.single); //Uncaught Error: Bad state: Too many elements
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

Top comments (0)

An Animated Guide to Node.js Event Loop

>> Check out this classic DEV post <<