DEV Community

Nuriddin
Nuriddin

Posted on

Enumeration types as bit flags

Enumeration typelar kombinatsiyasini ifodalashini xohlasek, ushbu tanlovlar uchun enum a'zolarini belgilashimiz kere. Ya'ni, bu enum a'zolarining bog'langan qiymatlari ikkining vakolatlari bo'lishi kerak. Keyin, siz bitli mantiqiy operatorlardan foydalanishingiz mumkin | yoki & mos ravishda tanlovlarni birlashtirish yoki tanlovlar birikmalarini kesish uchun. Sanoq turi bit maydonlarini e'lon qilishini ko'rsatish uchun unga Flags atributini qo'llang:

[Flags]
public enum Days
{
  None   = 0b_0000_0000, // 0
  Monday  = 0b_0000_0001, // 1
  Tuesday  = 0b_0000_0010, // 2
  Wednesday = 0b_0000_0100, // 4
  Thursday = 0b_0000_1000, // 8
  Friday  = 0b_0001_0000, // 16
  Saturday = 0b_0010_0000, // 32
  Sunday  = 0b_0100_0000, // 64
  Weekend  = Saturday | Sunday
}

public class FlagsEnumExample
{
  public static void Main()
  {
    Days meetingDays = Days.Monday | Days.Wednesday | Days.Friday;
    Console.WriteLine(meetingDays);
    // Output:
    // Monday, Wednesday, Friday

    Days workingFromHomeDays = Days.Thursday | Days.Friday;
    Console.WriteLine($"Join a meeting by phone on {meetingDays & workingFromHomeDays}");
    // Output:
    // Join a meeting by phone on Friday

    bool isMeetingOnTuesday = (meetingDays & Days.Tuesday) == Days.Tuesday;
    Console.WriteLine($"Is there a meeting on Tuesday: {isMeetingOnTuesday}");
    // Output:
    // Is there a meeting on Tuesday: False

    var a = (Days)37;
    Console.WriteLine(a);
    // Output:
    // Monday, Wednesday, Saturday
  }
}
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

yesli cho' Enumeration types as bit flags

Top comments (0)