DEV Community

Aydın Yakar
Aydın Yakar

Posted on • Updated on

Golang 101: Diziler (Arrays)

Diziler aynı türden verileri tutmak için uygundur. İndis (index) değerleri 0'dan başlarlar.

package main

import "fmt"

func main() {

  // Dizi tanımlama
  var i [4]int
  fmt.Println("Boş dizi:", i)

  // Değer atama
  i[3] = 100
  fmt.Println("Atama sonrası:", i)

  // Dizi boyutu
  fmt.Println("Dizi boyutu:", len(i))

  // Diziye tanımlarken değer atama
  x := [5]int{1, 2, 3, 4, 5}
  fmt.Println("Dizi:", x)

  // Çok boyutlu dizi
  var y [2][3]int
  for i := 0; i < 2; i++ {
    for j := 0; j < 3; j++ {
      y[i][j] = i + j
    }
  }
  fmt.Println("2 boyutlu dizi: ", y)
}
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode
Boş dizi: [0 0 0 0]
Atama sonrası: [0 0 0 100]
Dizi boyutu: 4
Dizi: [1 2 3 4 5]
2 boyutlu dizi: [[0 1 2] [1 2 3]]
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

çalıştır!

Dizi Tanımlama

  var i [4]int
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

4 değer alabilen integer bir dizi tanımı yukarıdaki gibi yapılır.

Diziye Değer Atama

  i[3] = 100
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

Dizinin 3. elemanına (indis'ine) değer atanması

Dizi Boyutu

  fmt.Println("Dizi boyutu:", len(i))
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

Dizideki eleman sayısı len ile bulunabilir.

Diziyi Tanımlarken Değer Atama

  x := [5]int{1, 2, 3, 4, 5}
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

Değişken tanımlarında olduğu gibi dizi tanımlarında da tanımlama ve değer atama işlemleri birlikte yapılabilir.

Top comments (0)