DEV Community

Suleyman Poyraz
Suleyman Poyraz

Posted on

CentOS ve RHEL'de VirtualBox 6.1 Kurulumu

Virtualbox, Oracle tarafından yayımlanan ve geliştirilen, açık kaynak kodlu bir sanallaştırma programıdır.
Oracle VM VirtualBox 5.2 sürümünden bu yana, SSE2 CPU uzantısı gerekmektedir. Oracle VM VirtualBox kernel modülleri: vboxdrv, vboxnetflt, ve vboxnetadp bu kurulum ile veraber gelmektedir ve bu modüller sayesinde çalıştırılmaktadır.

Virtualbox deposunu eklemek

$ sudo dnf -y install wget
$ wget https://download.virtualbox.org/virtualbox/rpm/el/virtualbox.repo
$ sudo mv virtualbox.repo /etc/yum.repos.d/
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

Oracle depo imzasını içeri aktarmak

wget -q https://www.virtualbox.org/download/oracle_vbox.asc
sudo rpm --import oracle_vbox.asc
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

Ek paketleri kurmak

Bu adım EPEL deposunun eklenmesini gerektirir.

sudo dnf -y install binutils kernel-devel kernel-headers libgomp make patch gcc glibc-headers glibc-devel dkms
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

Virtualbox kurulumu

sudo dnf install -y VirtualBox-6.1
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

Son ayarlamalar

sudo usermod -aG vboxusers $USER
sudo /usr/lib/virtualbox/vboxdrv.sh setup
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

Top comments (0)