DEV Community 👩‍💻👨‍💻

Kan Ouivirach
Kan Ouivirach

Posted on • Updated on

สรุปบทความ Quantity Always Trumps Quality (ในมุมของ Software Development)

จากบทความ Quantity Always Trumps Quality เค้าบอกว่า quantity (จำนวน) เหนือกว่า quality (คุณภาพ) เคยมี อ. ลองแบ่งกลุ่มนักเรียนเป็น 2 กลุ่ม โดยกลุ่มหนึ่งจะตัดเกรดจาก quantity อีกกลุ่มตัดเกรดจาก quality ปรากฎว่า กลุ่มที่เป็น quantity ทำได้ดีกว่า และที่แปลกก็คือกลุ่ม quantity มีงานที่มี quality สูงกว่า

ในการพัฒนา Software ที่มีมัก deadline เข้ามาเอี่ยวด้วยเสมอ การที่เราเน้นจำนวนเป็นการที่เราทำซ้ำๆ ทำเยอะๆ และเราจะเรียนรู้จากตรงนั้น ถ้ามันไม่ work เราก็สร้างใหม่เรื่อยๆ จนกว่าเราจะเจอที่มัน work ดังนั้นแทนที่จะมานั่งเสียเวลาไปกับการคิดว่าจะทำดีหรือไม่ดี ให้หยุดคิดซะ แล้วลงมือทำ ซึ่งส่วนใหญ่แล้วคนที่ลงมือทำจะผลิตผลงานออกมาได้ดีกว่า (แต่ๆๆ ก็ให้คำนึงถึงเวลาที่เราลองผิดลองถูกกับเวลาที่ทำเป็นงานจริงๆ ด้วยนะ balance กันให้ดีครับ)

Jeff (ผู้เขียน) ได้ให้คำแนะนำไว้ 3 ข้อตามนี้ ลองตามไปอ่านกันดู

  1. Stop theorizing.
  2. Write lots of software.
  3. Learn from your mistakes.

เลิกเพ้อฝันแล้วลงมือทำกัน 😉

ปล. บทความนี้พูดถึงมุมของ Software Development เท่านั้นนะ

Top comments (0)

🌚 Friends don't let friends browse without dark mode.

Sorry, it's true.