atymic

Hey, I'm Atymic 👋 I'm a Full Stack Developer based in Sydney, Australia