DEV Community

Gürkan Biçer
Gürkan Biçer

Posted on

VanillaJS Cookie Yönetimi

Bir cookie.js dosyası oluşturup, içerisine yazıp unutmalık iki fonksiyon.

Bazı zamanlarda front-end tarafında cookie okuyup, yazmak gerekebiliyor.

function getCookie(name) {
  var cookieArr = document.cookie.split(";");
  for (var i = 0; i < cookieArr.length; i++) {
    var cookiePair = cookieArr[i].split("=");

    if (name == cookiePair[0].trim()) {
      return decodeURIComponent(cookiePair[1]);
    }
  }

  return null;
}

function setCookie(name, value, expiryMin) {
  var cookie = name + "=" + encodeURIComponent(value);

  if (typeof expiryMin === "number") {
    cookie += "; max-age=" + (expiryMin * 60);
    document.cookie = cookie;
  }
}
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

Cookie okumak için;
Cookie yoksa null değer döner.

$ console.log(getCookie('BenimAdim'))
# Kuki
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

Cookie tanımlamak için;
Son parametrede dakika cinsinden ne kadar süre cookie tutmak istediğimizi belirliyoruz.

$ setCookie('BenimAdim', 'Kuki', 1440)
$ console.log(getCookie('BenimAdim'))
# Kuki
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

Top comments (0)