DEV Community

Ömer Çakmak
Ömer Çakmak

Posted on

Pardus 19 Server üzerine Nextcloud Kurulumu

(MariaDB veritabanı kullanılmıştır)

Paketlerin yüklenmesi

sudo apt install apache2 php7.3 libapache2-mod-php mariadb-server php-xml php-cli php-cgi php-mysql php-mbstring php-gd php-curl php-zip wget unzip -y
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

Yukarıdaki adım sonrasında sistemde yüklü olan PHP versiyonuna(7.2, 7.3 vs) ait ilgili paketler sisteme yüklenecektir.

Veritabanı ayarları

sudo mysql -uroot -e "CREATE DATABASE nextcloud DEFAULT CHARACTER SET utf8 DEFAULT COLLATE utf8_general_ci"
sudo mysql -uroot -e "CREATE USER 'nextcloud'@'localhost' IDENTIFIED BY 'temp123'"
sudo mysql -uroot -e "GRANT ALL ON nextcloud.* TO 'nextcloud'@'localhost'";
sudo mysql -uroot -e "FLUSH PRIVILEGES";
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

Yukarıdaki komutlar sonrası veritabanında;

Kullanıcı adı: nextcloud

Parola:temp123

Veritabanı adı:nextcloud_db

şeklinde oluşturulacaktır.

PHP ayarları

/etc/php/7.3/apache2/php.ini dosyasında aşağıdaki;

memory_limit = 128M
upload_max_filesize = 2M
post_max_size = 8M
max_execution_time = 30
date.timezone =
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

değerleri değiştireceğiz;

sed -i 's/memory_limit = 128M/memory_limit = 512M/g' /etc/php/7.3/apache2/php.ini
sed -i 's/upload_max_filesize = 2M/upload_max_filesize = 500M/g' /etc/php/7.3/apache2/php.ini
sed -i 's/post_max_size = 8M/post_max_size = 500M/g' /etc/php/7.3/apache2/php.ini
sed -i 's/max_execution_time = 30/max_execution_time = 300/g' /etc/php/7.3/apache2/php.ini
sed -i 's/;date.timezone =/date.timezone = Europe\/Istanbul/g' /etc/php/7.3/apache2/php.ini
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

Bu adımlar sonrası aşağıdaki değerlere çekilmiş olacaktır. sed komutlarındaki değerleri değiştirerek farklı değerler verebilirsiniz.

memory_limit = 512M
upload_max_filesize = 500M
post_max_size = 500M
max_execution_time = 300
date.timezone = Europe/Istanbul
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

Servislerin başlatılması

systemctl start apache2 && systemctl start postgresql
systemctl enable apache2 && systemctl enable postgresql
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

Bu komutlar sonrası servisler sistem başlatılırken otomatik başlayacaktır.

Nextcloud'un indirilmesi

cd /var/www/html
wget https://download.nextcloud.com/server/releases/nextcloud-19.0.1.zip
unzip nextcloud-19.0.1.zip
chown -R www-data:www-data /var/www/html/nextcloud/
chmod -R 755 /var/www/html/nextcloud/
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

Yukarıdaki adımlar sonrası nextcloud-19.0.1 versiyonu sisteme indirlecektir. Eğer farklı bir versiyon indirmek isterseniz wget komutu sonrası o versiyonu yazabilirsiniz.

Apache ayarları

Aşağıdaki komut ile nextcloud.conf dosyası oluşturulur ve açılır;

nano /etc/apache2/sites-available/nextcloud.conf
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

daha sonra bu değerler içerisine yapıştırılır;

<VirtualHost *:80>
 ServerAdmin admin@example.com
 DocumentRoot /var/www/html/nextcloud/
 ServerName nextcloud.example.com

 Alias /nextcloud "/var/www/html/nextcloud/"

 <Directory /var/www/html/nextcloud/>
  Options +FollowSymlinks
  AllowOverride All
  Require all granted
   <IfModule mod_dav.c>
    Dav off
   </IfModule>
  SetEnv HOME /var/www/html/nextcloud
  SetEnv HTTP_HOME /var/www/html/nextcloud
 </Directory>

 ErrorLog ${APACHE_LOG_DIR}/error.log
 CustomLog ${APACHE_LOG_DIR}/access.log combined
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

Daha sonra aşağıdaki komutlar sıra ile çalıştırılır;

  a2ensite nextcloud.conf
  a2enmod rewrite
  a2enmod headers
  a2enmod env
  a2enmod dir
  a2enmod mime
  systemctl restart apache2
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

Artık arayüze geçebiliriz

Kurulum yaptığınız sunucu ip adresi ile herhangi bir web tarayıcısında http://ip_adres/nextcloud adresi açılır. Nextcloud yetkili kullanıcı adı/parola ve yukarıda tanımlanan veritabanı bilgileri girilerek kurulum tamamlanır.

Top comments (0)