DEV Community

Vntalking.com
Vntalking.com

Posted on

Xóa thuộc tính khỏi Object trong Javascript (2 cách)

Làm việc với Javascript nhiều, bạn sẽ thấy rằng công việc chủ yếu là thao tác với các Object. Từ việc tạo mới, clone object hay cần cập nhật giá trị cho các thuộc tính trong Object.v.v…

Như chúng ta cũng biết, Object là một tập hợp các thuộc tính, trong đó mỗi thuộc tính là một cặp key – value

Ví dụ:

const employee = {
   name: 'Dương Anh Sơn',
   position: 'Quản trị viên',
   website: 'https://vntalking.com'
  };
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

Đôi lúc bạn cần phải xóa một vài thuộc tính trong Object cho nó gọn, tránh dư thừa dữ liệu không cần thiết. Chẳng hạn như xóa thuộc tính position thì phải làm như thế nào?

Thế mạnh của Javascript đó chính là có rất nhiều công cụ hỗ trợ làm việc với Object. Thông qua bài viết tìm hiểu javascript cơ bản này, mình sẽ giới thiệu với các bạn 2 cách mà mình hay sử dụng.

Nguồn bài viết: https://vntalking.com/xoa-thuoc-tinh-khoi-object-trong-javascript.html

Top comments (0)