DEV Community

justakrom
justakrom

Posted on

Terminal Comand

Bugun Terminal komandalirini organdik

ls

  • hozirgi papkadagi barcha narsalarni chop etadi
  • -a tanlovi orqali yashirin fayl va papkalar ham chop etiladi

pwd

-hozirgi biz turgan papka manzilini chop etadi

  • ~ manzili $HOME manzilga teng

cd (current directory)

  • joriy papkani ozgartiradi, ya'ni sizni boshqa manzilga olib boradi
~ # cd Documents //
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

Top comments (1)

Collapse
 
pauljlucas profile image
Paul J. Lucas

This has nothing to do with C++ and so shouldn't be tagged #cpp.