DEV Community

Evgeny Orekhov
Evgeny Orekhov

Posted on

Use ๐Ÿ‘ more often

Agree with a GitHub comment? Spare a second of your time and give that comment a ๐Ÿ‘. It can make the author of the content feel good and encourage them to contribute more.

Want that issue to be resolved sooner? Give it a ๐Ÿ‘. It's often used by maintainers for prioritizing issues.

Some advice:

  • favor ๐Ÿ‘ over โค๏ธ/๐ŸŽ‰/๐Ÿš€ for GitHub issues, it will make prioritizing issues easier to do for maintainers (GitHub UI allows you to sort issues only by a particular reaction)
  • use ๐Ÿ‘Ž less often (or don't use it at all), it can make the contributor feel bad and even discourage them from contributing
  • never write a comment that just says "+1" or "๐Ÿ‘", use the ๐Ÿ‘ reaction

Use ๐Ÿ‘ more often.

Top comments (6)

Collapse
 
thinkverse profile image
Kim Hallberg

Feel like this would fit under either the watercooler tag of discuss maybe. ๐Ÿค” ๐Ÿ‘

Collapse
 
evgenyorekhov profile image
Evgeny Orekhov

Could you elaborate? Do you think github and opensource tags should be removed? I'm new to dev.to, would appreciate any advice.

Collapse
 
thinkverse profile image
Kim Hallberg

Nah, they can stay, but I would add either watercooler or discuss to get more eyes on your post, you can check out dev.to/t/{tag} and look at the guidelines in the sidebar for the tag and see which you feel would be the appropriate one to add. ๐Ÿ™‚

Substitute {tag} with the tag you would like to see, so /t/discuss, and so on. ๐Ÿ‘

Collapse
 
nbull92 profile image
NBull92 • Edited

I agree ๐Ÿ‘

Collapse
 
jasondayee profile image
Jason

๐Ÿ‘ You are good too

Collapse
 
pablohs1986 profile image
Pablo Herrero

๐Ÿ‘