DEV Community

Prathamesh Sahasrabhojane βœ”οΈ
Prathamesh Sahasrabhojane βœ”οΈ

Posted on • Updated on

[~]$ git init (AdventureSite)

Hey there πŸ‘‹,
Hope you guys are doing well :) (& washing your hands πŸ’§ πŸ‘ πŸ’§) So here is my new post from GSoC series, It sums up the 1st week of the GSoC Work Period.

Tasks I Did:


βœ… Setup A New React Project

βœ… Added dependencies

βœ… Created a GitHub a Repository (Update - It's now in the Moving Blocks Organization)

βœ… Translated the front-end [Html/css --> React jsx]

βœ… Optimized styling and Replaced pure JS functions('s working) into jsx and stylsheets.

βœ… Setup gh-pages (on origin repository)

βœ… Implemented the basic Layout.


Post Type: Update.

Regards,
Prathamesh (TheShubham99)

$ Ctrl+z

program exited with exit code 0 (0x0)

Discussion (0)