DEV Community

Durga Pokharel
Durga Pokharel

Posted on

Day 81 Of 100DaysOfCode: Worked On Own Project

Today, is my 81th day of #100daysofcode and #python learning journey. Today also continue to learn from Datacampfrom chapter Data Science for Everybody and Python with Pandas. Also completed some assignments.

Few hours of day I used in my project. Completed some part of project. Below is my final updated code of my project.

Python Code


categories={"national":"https://gorkhapatraonline.com/national",
      "international":"https://gorkhapatraonline.com/international",
      "society":"https://gorkhapatraonline.com/society", 
      "province": "https://gorkhapatraonline.com/province"
     }
ndict = {'Title': [], "URL": [], "Date":[],
   "Author":[], "Author URL":[], "Content":[],"Category": [], "Description":[]}

show=True
http = urllib3.PoolManager()
http.addheaders = [('User-agent', 'Mozilla/61.0')]

for category, url in categories.items():
 web_page = http.request('GET', url)
 soup = BS(web_page.data, 'html5lib')
 if category in ["national", "international"]:

  for news in soup.select(".business"):
   newsurl=news.find('a').get('href')
   trend2 = news.select_one(".trending2")
   try:
    title = trend2.find("p").text 
    title = title.strip()

    author = trend2.find('small').text
    author = author.strip()
    author = author.split('\xa0\xa0\xa0\xa0\n')[0]

    # author
    date = trend2.find('small').text
    date = date.strip()
    date = date.split('\xa0\xa0\xa0\xa0\n')[1]
    date=date.strip()
    description = trend2.select_one(".description").text.strip()

    # now got to this news url
    http.addheaders = [('User-agent', 'Mozilla/61.0')]
    web_page = http.request('GET',newsurl)
    news_soup = BS(web_page.data, 'html5lib')
    author_url = news_soup.select_one(".post-author-name").find("a").get("href")
    content=""
    for p in news_soup.select_one(".newstext").findAll("p"):
     content+="\n"+p.text
    # ndict["Title"].append(title)
    catagory = url.split("/")[-1]
    ndict["Title"].append(title)
    ndict["URL"].append(newsurl)
    ndict["Author"].append(author)
    ndict["Author URL"].append(author_url)
    ndict["Content"].append(content)
    ndict["Category"].append(category)
    ndict["Date"].append(date)
    ndict["Description"].append(description)
    if show:
     print(f"""
      Title: {title}, Title URL: {newsurl},
       Date: {date}, Author: {author},
       Author URL: {author_url}, 
       Category :{category} ,

       Content: {content},
       Description : {description}
        """)

   except:
    pass
 else:
  for feature1 in soup.select(".feature1"):
   # feature1 = soup.select_one(".feature1")
   newsurl = feature1.a.get("href")
   # news_url
   # title = 
   date=feature1.select_one(".feature-text").small.text.strip()
   title = feature1.select_one(".feature-text").text.strip().split("\n")[0]
   description = None

   category = url.split('/')[-1]

   news_page = http.request('GET', newsurl)
   news_soup = BS(news_page.data, "html5lib")
   # print(news_url)
   author_url = news_soup.select_one(".post-author-name").a.get("href")
   try:
    if len(news_soup.select_one(".newstext").find("p").find("strong").text.split(" ")) < 6:
     author = news_soup.select_one(".newstext").find("p").find("strong").text
    else:
     author = None
    # print(author)
    # break
    content=""
    for p in news_soup.select_one(".newstext").findAll("p"):
     # print(p.text.split("गते । ")[-1])
     content+=p.text.split("गते । ")[-1]+"\n"

    ndict["Title"].append(title)
    ndict["URL"].append(newsurl)
    ndict["Author"].append(author)
    ndict["Author URL"].append(author_url)
    ndict["Content"].append(content)
    ndict["Category"].append(category)
    ndict["Date"].append(date)
    ndict["Description"].append(description)
    if show:
     print(f"""
      Title: {title}, Title URL: {newsurl},
       Date: {date}, Author: {author},
       Author URL: {author_url}, 
       Category :{category} ,

       Content: {content},
       Description : {description}
        """)


   except:
    pass
  # ndict = {'Title': [], "URL": [], "Date":[],
  # "Author":[], "Author URL":[], "Content":[],"Category": [], "Description":[]}

gorkhapatra_df = pd.DataFrame(ndict,columns = ndict.keys())  
gorkhapatra_df
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

Output of above code is,


      Title: नेपालमै गुणातमक शिकषा उपलब हुँदैछ शिकषामनरी रेष, Title URL: https://gorkhapatraonline.com/education/2021-03-20-34061,
       Date: चैत , २०७७ शनिबार, Author: गोरखापत अनलाइन ,
       Author URL: https://gorkhapatraonline.com/author_news/3, 
       Category :national ,

       Content: 
गोरखापत अनलाइनकीरतिपुर, चैत गते शिकषा, विजञान तथा रविधिमनरी कृषणगोपाल रेषठले विदेशमा नेपाली विदयारथी जानुपरने वाधयता अन गर अनतराषरिय तरको शिकषा रदान गरने किसिमको तयारी भइरहेको बताउनुभएको  शनिबार यहाँसथित मगंल बहुमुखी यामपसको मंगल रिसर जरनल लोकारपण कारयकरममा बोलनुहुँदै उहाँले सृमद नेपाल, सुखी नेपाली अभियानलाई सारथक तुलयाउन नेपालमा गुणातमक शिकषा अपरिहार रहेको जनाउँदै समयसापेक शिकषा नीति परिवरतन हुने बताउनुभयो 
मनमोहन अधिकारी वा गिरिजापरसाद कोइरालाको नामसँग समबनधितलाई समबनधन दिँदैनौं ।’ उहाँले बताउनुभयो, गुणातमक शिकषा दिने गरी रकरिया पूरा गरेका सबै शिकषण संसथालाई समबनधन दिने हो, यसको लागि राजनीतिक दबाब आवशयक परदैन ।’
मनरी रेषठले बीएणडसी टिचिङ मेडिकल कलेजको नाम नै लिएर नेपालमा अनतराषरिय तरको चिकितसाशास अधययन गराउनको लागि आएकाले सरकारले समबनधन दिन अनतिम तयारी थालेको बताउनुभयो 
रिभुवन विशवविदयालयका पूरवउपकुलपति राडा हीराबहादुर महरजनले समृद शिकषाको लागि अतयाधिक मातरामा अनुसनधानातमक कृति आवशयक हुने भएकाले सोबारे मनरालयको यानाकरषण गराउनुभयो 
रिभुवन विशवविदयालयका शिकषा केनरीय विभागका राडा शिवशरण महरजन, बनसपति विज राडा धरमराज डंगोललगायतले धारणा राखनुभएको थियो लोकारपित मगंल रिसर जरनलमा विभिन विधाका नेपाली अँगरेजीमा दशवाट अनुसनधान कृतिहरु रकाशित भएका छन ,
       Description : शिकषा, विजञान तथा रविधिमनरी कृषणगोपाल रेषठले विदेशमा नेपाली विदयारथी जानुपरने वाधयता अन गर अनतराषरिय तरको शिकषा रदान गरने किसिमको तयारी भइरहेको बताउनुभएको 
शनिबार यहाँसथित मगंल बहुमुखी यामपसको मंगल रिसर जरनल लोकारपण कारयकरममा बोलनुहुँदै उहाँले सृमद नेपाल, सुखी नेपाली अभियानलाई सारथक तुलयाउन नेपालमा गुणातमक शिकषा अपरिहार रहेको जनाउँदै समयसापेक...


      Title: शनिबार एमालेको संसदीय दल केनरीय कमिटी बैठक बसदै, Title URL: https://gorkhapatraonline.com/national/2021-03-19-34027,
       Date: चैत , २०७७ शुकरबार, Author: गोरखापत अनलाइन ,
       Author URL: https://gorkhapatraonline.com/author_news/3, 
       Category :national ,

       Content: 
गोरखापत अनलाइनकाठमाडौं, चैत गते नेकपा (एमाले) ले शनिबारका लागि केनरीय कमिटी तथा संसदीय दलको बैठक बोलाएको  बैठकका लागि झलनाथ खनालमाधवकुमार नेपाल पकषका सबै सांसद तथा केनरीय कमिटी सदसयहरुलाई आमनरण गरिएको बताइएको  रमुख सचेतक विशाल भटटराईकाअनुसार भोलिको संसदीय दलको बैठकमा संसदीय दलको संशोधित विधानको रसताव छलफलका लागि रसतुत हुनेछ रमुख सचेतक भटटराईको संयोजकतवमा गठित तीन सदसयीय समितिले संशोधित विधानको रसताव तयार गरेको  भोलिको बैठकमा सो रसताव छलफलका लागि पेश हुने भटटराईले बताउनुभयो उहाँकाअनुसार भोलिको बैठकमा नेता बामदेव गौतमसहित थुपरै सांसद नेताहरुको सहभागिता रहनेछ यसअघि नेता गौतमले शुकरबार आयोजित एक कारयकरममा केनरीय कमिटी बैठकमा सहभागी हुने बताउनुभएको थियो केनरीय सदस तथा रतिनिधिसभा सांसद नारदमुनी रानाकाअनुसार विहान १०ः३० बजेका लागि बालुवाटारमा संसदीय दलको बैठक आवहान गरिएको  सो लगततै १२ बजेका लागि केनरीय कमिटी बैठक बसने तय भएको उहाँले जानकारी दिनुभयो ,
       Description : नेकपा (एमाले) ले शनिबारका लागि केनरीय कमिटी तथा संसदीय दलको बैठक बोलाएको  बैठकका लागि झलनाथ खनालमाधवकुमार नेपाल पकषका सबै सांसद तथा केनरीय कमिटी सदसयहरुलाई आमनरण गरिएको बताइएको 


      Title: काषठमणडप पुनःनिरमाण अनतिम चरणमा, असारमा समपन हुने, Title URL: https://gorkhapatraonline.com/national/2021-03-19-34026,
       Date: चैत , २०७७ शुकरबार, Author: गोरखापत अनलाइन ,
       Author URL: https://gorkhapatraonline.com/author_news/3, 
       Category :national ,

       Content: 
षितिज सिवाकाेटी/ दृश मनाेजरत शाही
काठमाडाैं, चैत गते काषठमणडप आगामी असार महिनामा सकने गरी तीवररूपमा काम भइरहेको  निरमाणअनतरगत अहिले छानो छाउने काम भइरहेको  काठ, माटो झिँगटीबाट छानोको काम भइरहेको  निरमाणका लागि अहिले दैनिक ३५ कामदारहरूले नियमितरूपमा काम गरिरहेका छन 

निरमाणका लागि आवशयक परने काठ, इँटाजसता निरमाण सामगरी समयमा उपलब नहुँदा ढिला भए पनि अहिले सहजरूपमा काम भइरहेको  विसं २०७२ को महाभूकमपले पूरणरूपमा षति पुगेको ऐतिहासिक काषठमणडप पुनःनिरमाणको काम तीन वरषअघि शुरु गरिएको हो 
इतिहासमा बिसेत नामका मानिसले कलपतरुलाई चिनेर नियनरणमा लिई एउटा रूख उपलब गराउने वाचा गराएर छाडेपछि कलपतरुले सालको काठ दिएको, सातौँ शताबदीमा राजा लकमीनरसिंह मललले यसैबाट मूरतिविहीन मरुसतः बनाएको पछि यसैलाई काषठमणडप भन थालिएको हो सातौँ शताबदीको काषठमणडपबाट नै नेपालको राजधानीको नाम काठमाडौँ रहेको उललेख 
यस ऐतिहासिक समपदा पुनःनिरमाणका लागि १९ करोड रूपियाँ खर लागने अनुमान गरिएकाेमा काठमाडौँ महानगरपालिकाले पुनःनिरमाण समितिलाई चरणबदधरूपमा आरथिक सहयोग गरिसकेको  पुनःनिरमाणका लागि थोरै यसअघिकै पुराना काठको रयोग भए पनि नयाँ काठ भने टिमबर करपोरेसन अफ नेपालसँग लिखित समझौता गरी आवशयक अनुसार चरण चरणमा याइएको हाे 
काषठमणडप पुनःनिरमाण समितिका अधयक राजेश शाकयले बाँकी १० रतिशतकाे काम समपन गरनकाे लागि तीव रूपमा काम भइरहेकाले वैशाखमा काषठमणडपकाे रूप देखिनेछ, भननुभयाे 
उहाँले यस मनदिर पूरानै शैलीमा बनाउनकाे लागि धेरै रयत गरेकाे जानकारी गराउनुहुँदै काषठमणडपकाे रयाेग भारत चीनका यापारीले रयाेग गरने गरी बनाएकाे बताउनुभयाे यस थलमा पुगी राजाले रजाबारे जानकारी लिने गरदथे ,
       Description : काषठमणडप आगामी असार महिनामा सकने गरी तीवररूपमा काम भइरहेको  निरमाणअनतरगत अहिले छानो छाउने काम भइरहेको  काठ, माटो झिँगटीबाट छानोको काम भइरहेको  निरमाणका लागि अहिले दैनिक ३५ कामदारहरूले नियमितरूपमा काम गरिरहेका छन 


      Title: महानयायाधिवकता अगनिपरसाद खरेलदवारा राजीनामा, Title URL: https://gorkhapatraonline.com/national/2021-03-19-34004,
       Date: चैत , २०७७ शुकरबार, Author: गोरखापत अनलाइन ,
       Author URL: https://gorkhapatraonline.com/author_news/3, 
       Category :national ,

       Content: 
गोरखापत अनलाइन काठमाडौंं, चैत गते महानयायाधिवकता अगनिपरसाद खरेलले आफनो पदबाट राजीनामा दिनुभएको  उहाँले आज पतरकार सममेलन गरी आफूले पद याग गरेको घोषणा गरनुभएको हाे ,
       Description : महानयायाधिवकता अगनिपरसाद खरेलले आफनो पदबाट राजीनामा दिनुभएको 


      Title: 'प्रधानमन्त्रीमा दाबी छैन ' नेकपा (माओवादी केन)का अधयक रचण, Title URL: https://gorkhapatraonline.com/national/2021-03-18-33978,
       Date: चैत , २०७७ बिहीबार, Author: रासस ,
       Author URL: https://gorkhapatraonline.com/author_news/2, 
       Category :national ,

       Content: 
  सिनधुली, चैत गते नेपाल कमयुनिष पारटी (माओवादी केन)का अधयक पुषपकमल दाहाल रचणले रधानमनरी पदमा दाबी नरहेको बताउनुभएको  रेस सङगठन नेपाल सिनधुलीले आज सिनधुलीमा आयोजना गरेको पतरकार सममेलनमा उहाँले आफू आफनो पारटीले रधानमनरी पदमा दाबी नगरेको बताउनुभएको हो 
उहाँले भननुभयो, अबको रधानमनरी को बन भनने राजनीतिक सहमतिबाट हुन, जुन अहिले दलबीच छलफल चलिरहेको ।” सहमति अब धेरै टाढा छैन, उहाँले भननुभयो लोकतन, समावेसी, समानुपातिक संविधानविरुदधका चलखेल अझै पनि नरोकिएको उहाँले बताउनुभयो      रधानमनरीको कारयशैलीपरति असुनतुषटि जनाउँदै दाहालले सत, याय विधिको सधै जीत हुने बताउनुभयो अझै पनि कमयुनिषटको बृहततर एकता हुनुपरदछ भनदै उहाँले सबै इमानदार कमयुनिष एकताका पकषमा उभिनुपरने बताउनुभयो      केनरमा सरकार परिवरतन नभएसम रदेशको सरकार पनि परिवरतन नहुने अधयक दाहालले बताउनुभयो उहाँले भननुभयो, सरवदलीय बैठकमा राषरपतिले सामान कुरा नै राखनुभयो, बङगलादेश रमणलगायतका विषयमा जानकारी गराउनुभयो, तर रधानमनरीले संसद नि चलदैन, फेरि पनि विघटनमै जानुपर भनने खालले रसतुत हुनुभयो, यसले फेरि पनि राजनीतिक दललाई चिनतित तुलयाएको थिति ।”  ,
       Description : नेपाल कमयुनिष पारटी (माओवादी केन)का अधयक पुषपकमल दाहाल रचणले रधानमनरी पदमा दाबी नरहेको बताउनुभएको  रेस सङगठन नेपाल सिनधुलीले आज सिनधुलीमा आयोजना गरेको पतरकार सममेलनमा उहाँले आफू आफनो पारटीले रधानमनरी पदमा दाबी नगरेको बताउनुभएको हो 

उहाँले भननुभयो, अबको रधानमनरी को बन भनने राजनीतिक सहमतिबाट हुन, जुन अहिले दलबीच छलफल चलिरहेको ।” सहमति अब धेरै टाढा छैन,...


      Title: बेलायती रधानमनरीलाई दिइयो कोरोनाको पहिलो खोप, Title URL: https://gorkhapatraonline.com/international/2021-03-20-34068,
       Date: चैत , २०७७ शनिबार, Author: रासस / एएनआई ,
       Author URL: https://gorkhapatraonline.com/author_news/7, 
       Category :international ,

       Content: 
लणडन, चैत गते बेलायतका रधानमनरी बोरिस जोनसनलाई शुकरबार कोरोनाभाइरस विरुदधको पहिलो खोप दिइएको  युरोपेलीसहित कतिपय मुलुकहरुमा असराजेनिका खोप लगाउन बन गरिएकै बेला बेलायती रधानमनरीले यही खोप लगाउनु भएको हो मैले भरखरै कोरोनाभाइरस विरुदधको असराजेनिका खोप लगाएको छु, यो मेरो पहिलो मातरा हो, खोप लगाउन सहयोग गरने सवैलाई हारदिक धनयवाद, उहाँले सामाजिक सञजाल वीटरमा लेखनु भएको  उहाँले खोप लगाउँदा आफुलाई सुरकषित महसुस भएको बताउदै अरुलाई पनि खोप लगाउन आहवान गरनुभएको  कोरोनाविरुदधको खोप लगाउन रामरो हो, यही लगाउन नपाएर हामीले धेरैलाई गुमाउनु परयो, आशा गरौँ अव यसतो हुनेछैन, उहाँले उललेख गरनुभएको  खोप लगाएपछि आफुलाई कुनै असजिलो नभएको जानकारी दिदै उहाँले खोप लगाउदाँ छिटो सजिलोसँग भएको बताउनुभयो रधानमनरी जोनसन गतवर सन २०२० को अपरिलमा कोरोनाभाइरसबाट सङरमित भएर असपताल नै भरना हुनुभएको थियो बेलायतमा रधानमनरीसहित अन विशिष यकतिहरुले पनि कोरोनाविरुदधको खोप लगाउनु भएको भने आम नागरिकलाई पनि खोप लगाउने अभियान चलिरहेको  कोरोनाविरुदधको खोपको रयोग पनि सवैभनदा पहिले बेलायतबाटै भएको हो यसपछि मातरै अन देशहरुमा लगाउन थालिएको हो 
 ,
       Description : बेलायतका रधानमनरी बोरिस जोनसनलाई शुकरबार कोरोनाभाइरस विरुदधको पहिलो खोप दिइएको  युरोपेलीसहित कतिपय मुलुकहरुमा असराजेनिका खोप लगाउन बन गरिएकै बेला बेलायती रधानमनरीले यही खोप लगाउनु भएको हो 
मैले भरखरै कोरोनाभाइरस विरुदधको असराजेनिका खोप लगाएको छु, यो मेरो पहिलो मातरा हो, खोप लगाउन सहयोग गरने सवैलाई हारदिक धनयवाद, उहाँले सामाजिक सञजाल वीटरमा लेखनु भएको 


      Title: संकरमण बढेपछि रानसका १६ राजयमा पुनः लकडाउन, Title URL: https://gorkhapatraonline.com/international/2021-03-20-34067,
       Date: चैत , २०७७ शनिबार, Author: रासस / सिनवा ,
       Author URL: https://gorkhapatraonline.com/author_news/4, 
       Category :international ,

       Content: 
पेरिस, चैत गते रानसका विभिन १६ ओटा राजयमा गए रातिदेखि फेरि लकडाउन शुरु भएको बताइएको  कोरोना भाइरसको सङरमण बढेपछि रानसका रधानमनरी जिन यासटेकले बिहीबार यो लकडाउन कारयकरमको घोषणा गरनुभएको हो रधानमनरी यासटेकले रानसमा पछिललो समयमा कोरोना भाइरसको रकोप पहिलेभनदा धेरै बढेको बताउँदै अब रानससँग लकडाउन बाहेकको अरको कुनै पनि विकल नरहेको बताउनु भएको थियो भाइरसको रकोप बढेका यहाँका १६ ओटा राजयमा लकडाउनको घोषणा गरिएको तर सो लकडाउन विगतको जसतो नभएर केही हलका भने गरिएको बताइएको  यो लकडाउनका समयमा मानिसहरुलाई अतयावशयक कामका लागि मातरै घरबाहिर निसकने अनुमति दिइनेछ तर एक राजयबाट अरकोमा जान यातरा रतिबन गरिएको  विदयालयहरु यहाँको सरकारले तय गरेका मापदणडहरु पूरणरुपमा लागू गरेरमात खोल सकिने बताइएको  यसैगरी काममा जानुपरने मानिसले पनि आफनो घरबाट बढीमा १० किलोमिटर परसममको कामका लागि मात जान सकने बनाइएको  यसैगरी रेसटुरेन, बारसहितका अतयावशयकभनदा बाहिरका सेवा बन रहने छन भने विदयालय उदयोगहरु खुला हुनेछन रानसमा पछिलला दिनमा कोभिडका कारण मृतयु हुनेको सङया बढदै गएको भने दैनिक ३० हजारभनदा बढी सङरमित थपिँदै गएका छन रानसमा अहिलेसमममा ४२ लाखभनदा बढी नागरिकमा यो सङरमण देखिएको  यसैगरी यहाँ यस महामारीबाट मृतयु हुनेको सङया पनि ९१ हजारभनदा बढी पुगेको बताइएको  ,
       Description : रानसका विभिन १६ ओटा राजयमा गए रातिदेखि फेरि लकडाउन शुरु भएको बताइएको  कोरोना भाइरसको सङरमण बढेपछि रानसका रधानमनरी जिन यासटेकले बिहीबार यो लकडाउन कारयकरमको घोषणा गरनुभएको हो 
रधानमनरी यासटेकले रानसमा पछिललो समयमा कोरोना भाइरसको रकोप पहिलेभनदा धेरै बढेको बताउँदै अब रानससँग लकडाउन बाहेकको अरको कुनै पनि विकल नरहेको बताउनु भएको थियो भाइरसको रकोप बढेका यहाँका...


      Title: फिनलयाणडका नागरिक विशवकै सवैभनदा धेरै खुशी, Title URL: https://gorkhapatraonline.com/international/2021-03-20-34066,
       Date: चैत , २०७७ शनिबार, Author: रासस / एएनआई ,
       Author URL: https://gorkhapatraonline.com/author_news/7, 
       Category :international ,

       Content: 
हेलसीनकी, चैत गते फिनलयाणडका नागरिक विशवकै सवैभनदा धेरै खुशी रहेको पाइएको  खुशी नागरिकहरुको मुलुकको सूचीमा फिनलयाण अहिले लगातार चौथो पटक सवैभनदा अगाडि परेको हो संयुक राषरसंघअनतरगतको निकायले तयार पारेको विश खुशीयाली रतिवेदन २०२१ शुकरबार सारवजनिक भएको  गत बर विशवभरी नै कोरोनाभाइरसको महामारी फैलिएपनि फिनलयाणडका नागरिकको खुशीयाली तुलनातमक रुपमा अगाडि नै रहेको  एक अरकापरतिको विशवास सरकारपरतिको पूर भरोसाका कारण आम नागरिकमा खुशीयाली देखिएको अधययन रतिवेदनमा उललेख गरिएको  अधययनकरताहरुका अनुसार फिनलयाणडपछि धेरै खुशी हुनेमा आइसलयाणडका नागरिक परेका छन नागरिकलाई खुशी राखने देशहरुको सूचीमा डेनमार विजरलयाण तेसरो चौथो रममा रहेका छन सूचीमा रहेका अघिलला दश देश मधये युज याण बाहेक अरु सवै युरोपेली मुलुक रहेका छन युजलयाड नवौँ रममा रहेको  सूचीमा अमेरिका १४ औँ रममा रहेको भने बेलायत १८ नममरमा परेको  जरमनीले भने पहिलाभनदा धेरै सुधार गरेको देखिएको  यसअघि १७ नममरमा रहेको जरमनी यस पटक सातौ रममा परेको  विश खुशीयाली रतिवेदन सन २०१२ देखि हरेक बर सारवजनिक गरने गरिएको  रतिवयकति आय, सामाजिक सहयोगको तर, आकांकषा, रोजगारीको सुनिशचितता, रषटाचारको अवसथालगायतका धेरै पकषलाई आधार बनाएर नागरिकको खुशीयाली मापन गरने गरिएको अधययनकरताहरुले जनाएका छन 
 ,
       Description : फिनलयाणडका नागरिक विशवकै सवैभनदा धेरै खुशी रहेको पाइएको  खुशी नागरिकहरुको मुलुकको सूचीमा फिनलयाण अहिले लगातार चौथो पटक सवैभनदा अगाडि परेको हो 
संयुक राषरसंघअनतरगतको निकायले तयार पारेको विश खुशीयाली रतिवेदन २०२१ शुकरबार सारवजनिक भएको  गत बर विशवभरी नै कोरोनाभाइरसको महामारी फैलिएपनि फिनलयाणडका नागरिकको खुशीयाली तुलनातमक रुपमा अगाडि नै रहेको 
एक अरकापरतिको विशवास सरकारपरतिको...


      Title: युरोपमा असराजेनिका खोप लगाउन पुनः शुरु, Title URL: https://gorkhapatraonline.com/health/2021-03-19-34020,
       Date: चैत , २०७७ शुकरबार, Author: गोरखापत अनलाइन ,
       Author URL: https://gorkhapatraonline.com/author_news/3, 
       Category :international ,

       Content: 
पेरिस, चैत गते रान जरमनीमा पनि शुकरबारदेखि कोभिड–१९ विरुदधको असराजेनिका खोप लगाउन पुनः शुरु भएको  युरोपेली नियामक निकायले असराजेनिका खोप सुरकषित रहेको जनाउँदै खोप लगाउने रकरिया पुनः शुरु गर युरोपेली मुलुकसमक आगरह गरेको थियो उता संयुकतराज अमेरिकामा तोकिएको मितिअगावै १० करोड खोप दिने लक पूरा गर लागेको अमेरिकी रशासनले जनाएको  राषरपति बाइडेनले खोपको उपलबधता वितरणमा कुनै समसया आउन नदिने पटकपटक रतिबदधता यक गरनुभएको  रगत जमने समभावित आशंकालाई लिएर युरोपदेखि एसिया दकषिण अमेरिकाका विभिन मुलुकले असराजेनिका खोप लगाउन रोकेका थिए युरोपेली नियामक निकायले खोप सुरकषित रभावकारी रहेको भनाइ सारवजनिक गरेलगततै पेन, इटाली, नेदरलयान, पोरचुगल, लिथुआनीया, लाटभिया, लोभेनिया बुलगेरियाले खोप अभियान शुरु गरने बताएका छन रानसमा कोभिड–१९ को संकरमण फैलिएसँगै शनिबार रातिदेखि एक महिने सीमित लकडाउन शुरु भएको  रानसमा चार महिनायता एकै दिन सबैभनदा बढी संकरमित भेटिएका थिए पेरिसमा अतयावशयक बाहेकका सबै यवसाय बन हुनेछन यदयपि विदयालयहरु भने खुला गरिने घरबाट १० किलोमिटरसम मात यातरा गर थानीयवासीलाई अनुमति दिइएको  विश वास संगठन (डबलुएचओ) ले पनि असराजेनिका खोपको सुरकषा रभावकारिताका बारेमा गरिरहेको अनुसनधानको नतिजा शुकरबार सारवजनिक गरदैछ ढुवानी भणडारमा सहज तथा ससतो मूलयमा उपलब हुने यो खोप बेलायतको अकसफोर विशवविदयालय वीडेनको औषधि निरमाता कमपनी असराजेनिकाले संयुक रुपमा विकास गरेका हुन असराजेनिकालाई हाल कोभाकसमा समावेश गरिएको  कोभिड विरुदधको खोपलाई विशवका विभिन मुलुकमा समान रुपमा वितरण गर कोभाकसले मददत गरिरहेको  उता, फिलिपिनसका औषधि नियामक निकायले रुसले विकास गरेको पुतनिक भी खोपलाई आपतकालीन रयोगका लागि अनुमति दिएको  फिलिपिनसले ५० लाखदेखि एक करोड डोज खोप लिने योजना बनाएको  संयुकतराज अमेरिकाले आफना छिमेकी मुलुकहरु मेकसिको यानडालाई मददत गर लाखौं डोज असराजेनिका खोप उपलब गराउने तयारी गरेको अमेरिकी रशासनले जनाएको  वाइट हाउसकी रेस सचिव जेन साकीले २५ लाख डोज मेकसिको १५ लाख डोज यानडालाई उपलब गराउन लागेको पुषटि गरनुभयो 
 ,
       Description : रान जरमनीमा पनि शुकरबारदेखि कोभिड–१९ विरुदधको असराजेनिका खोप लगाउन पुनः शुरु भएको  युरोपेली नियामक निकायले असराजेनिका खोप सुरकषित रहेको जनाउँदै खोप लगाउने रकरिया पुनः शुरु गर युरोपेली मुलुकहरु समक आगरह गरेको थियो उता संयुकतराज अमेरिकामा तोकिएको मितिअगावै १० करोड खोप दिने लक पूरा गर लागेको अमेरिकी रशासनले जनाएको  राषरपति बाइडेनले खोपको उपलबधता वितरणमा कुनै समसया...


      Title: सामिआ सुलुहु हसन तानजानियाको पहिलो महिला राषरपति, Title URL: https://gorkhapatraonline.com/international/2021-03-19-34019,
       Date: चैत , २०७७ शुकरबार, Author: गोरखापत अनलाइन ,
       Author URL: https://gorkhapatraonline.com/author_news/3, 
       Category :international ,

       Content: 
दारेसलाम, चैत गते तानजानियामा सामिआ सुलुह हसन पहिलो महिला राषरपति हुनुभएको  राजधानी दारेसलाममा सेनाको परेडबीच हसनले शुकरबार राषरपति पदमा सपथगरहण गरनुभएको  तानजानिया राषरपति जोन मगुफुलीको ६१ वरषको उमेरमा गत बुधबार निधन भएपछि हसन राषरपति हुनुभएको हो तानजानियाको राजधानी दारेसलाममा मुटु रोगको उपचार गराइरहेका मगुफुलीको बुधबार राति मृतयु भएपछि उपराषरपति समिआ सुलुह हसन राषरपति बननुभएको हो हसनले इमानदार भई यवहार गरने तानजानियाको संविधानको रकषा गरने वचन दिनुभएको  संविधानअनतरगत हसनले मगुफुलीको दोसरो चरणको बाँकीे अवधिमा काम गरनुहुनेछ सो अवधि सन २०२५ सम रहनेछ पूर राषरपति जोन मगुफुली सन २०१५ मा पहिलो पटक राषरपति निरवाचित हुनुभएको थियो गतवरषको चुनावपछि उहाँ दोसरो कारयकालका लागि निरवाचित हुनुभएको थियो तानजनियाको संविधानअनुसार राषरपतिको पाँचवरषे कारयकाल हुन अब उहाँको बाँकी समय देशका उपराषरपतिले राषरपति भएर काम गरनुहुनेछ 
 ,
       Description : तानजानियामा सामिआ सुलुह हसन पहिलो महिला राषरपति हुनुभएको  राजधानी दारेसलाममा सेनाको परेडबीच हसनले शुकरबार राषरपति पदमा सपथगरहण गरनुभएको  तानजानिया राषरपति जोन मगुफुलीको ६१ वरषको उमेरमा गत बुधबार निधन भएपछि हसन राषरपति हुनुभएको हो तानजानियाको राजधानी दारेसलाममा मुटु रोगको उपचार गराइरहेका मगुफुलीको बुधबार राति मृतयु भएपछि उपराषरपति समिआ सुलुह हसन राषरपति बननुभएको हो 


      Title: होली नजिकियो, बज थाले ढोल गुञजिए जोगिरा सररर, Title URL: https://gorkhapatraonline.com/entertainment/2021-03-13-33681,
       Date: फालगुन २९, २०७७ शनिबार, Author: माला कर,
       Author URL: https://gorkhapatraonline.com/author_news/3, 
       Category :society ,

       Content: होली पर नजिक आउँदैछ होली परवको आगमनसँगै कुनैबेला गाउँघरमा राति गुनजिने होली गीत अचेल लोप हुँदै गइरहेको  वसन ऋतुको आगमनसँगै रीपञचमीदेखि फागु पूरणिमासम गाइने फागु गीत लोप हुन थालेकोमा जोगिरा गायक दुःखी छन उहिले गीत गाएरै फागु आएको संकेत गरिनयो, अब  ढोल, मृदंग नै बजछन  फागुगीत नै गुञजिनछन्।’‘जोगीरा सर, कौन तालपर ढोलक बाजे कौन ताल मृदंङ. कौन तालपर गोरिया नाचे कौन तालपर हम भनने गीत, ढोल, मृदंग डमफूको वर अब विरलै सुन पाइन, खडक नगरपालिका कलयाणपुरका लकमी साह भननुहुनउहाँले अगाडि भननुभयोे, पहिले पहिले गाउँको बीचमा रहेको कुनै ठाउँमा गाउँका मानिस बसेर अबेर रातिसम जोगीरा गाइनयो तर अब जोगीरा नसुनेको पनि धैरै भयो।’ तर आफूहरुले गरदै आएको किरतन भजनमा भने होली गीत गाउने गरेको छु समयको परिवरतन गाउँका युवा रोजगारीमा विदेशिएपछि गीत विरलै सुनिन थालेको हो सांसकृतिक एवम ऐतिहासिक पर फागुले अनिललाई मात होइन यहाँका अनयलाई समेत रभाव पारेको  होलीको पौराणिकता अब कहाँ रहयो दिनहुँजसो हुने झैझगडाले गरदा नत अब होलीको रौनक , नत माधुर नै, मैथिली संसकृतिका जानकार रामचलितर यादव बताउनुहुन अबको होली रेम सदभावको नभएर वैराग वैमनसयपूर भएको  रेम सदभावको ठाउँमा राग वेष देखापरेकाले होलीसँगै जोगीरा गीत पनि रभावित भएको उहाँको भनाईछ होलीपर आउन दुई हपता मात बाँकी तर परापूरवकालदेखि गाउँदै आएको होली गीत जोगीरा लोप हुँदै गएकोमा बुढापाकाले यसको संरकषणमा युवावर अगाडि आउनुपरनेमा जोड दिँदै आएका छन्।अहिले बजारमा पाइने जोगीराका अशलील संसकरणहरुले पनि परमपरागत होलीगीतमाथि धावा बोलेका छन्। आदयुनिकताले पूरानो परमपरा लोप हुँदै गएको  सांसकृतिक दृषटिकोणले अति महतवपूर रहेको होली परवले सबै जातजातिलाई रभाव पारेको तर यसको रौनकता नै समाप भएर जान लागेको भान भएको उहाँले बताउनुभयो पहिले होलीमा गाइने गीतमा धारमिक तथा सदभावको सनदेश बढी पाइनयो तर अहिले अशलील भोजपुरी गीत बढी गाउन थालिएको 
,
       Description : None


      Title: गोठ गोठमा पशुको उपचार, यूठानका किसान खुसी, Title URL: https://gorkhapatraonline.com/open/2021-03-13-33658,
       Date: फालगुन २९, २०७७ शनिबार, Author: सलिम मियाँ,
       Author URL: https://gorkhapatraonline.com/author_news/3, 
       Category :society ,

       Content: कृषि तथा पशुपनछी विकास कारयालय यूठानले किसानको गोठमै पुगेर पशुहरुको उपचार सुरू गरेको पशुको बाँझोपन तथा अन रोगहरुको उपचारका लागि पशुविजञको टोली किसानको गोठगोठमै पुगेका हुन लुमबिनी रदेश सरकारको कारयकरम अनुसार यूठान नगरपालिका वरगदवारी नगरपालिका भितरका यबसायिक किसानहरुको गाइ भैसीको उपचार गर डोर टु डोर कारयकरम सुरू गरिएको कारयालय रमुख उततम आचारयले बताउनुभयो तीन चरणमा यो कारयकरम चलाइने आचारयको भनाइ पहिलो चरणमा पाँचसय भनदा बढी गाई, भैंसीको उपचार गरिने कारयालय रमुख आचारयले भननुभयो उहाँका अनुसार अभियानमा जना पशु राविधिक खटिएका छन गाई भैंसीको बाँझोपनको उपचार, जुका, माटे, खनिजतत कमी बारे उपचार गरी पशुको रजनन वास बढाउने लक कारयकरमको रहेको पशु चिकितसक हरिनारायण थारुले बताउनुभयो कारयालयले पशुको वास परीकषण गरी आवशयक औषधि समेत निःशुल उपलब गराउने गरेको  पशु राविधिक गोठमै आएर गाइको उपचार गरेको बागदुलाका किसान कुलराज यौपानेले बताउनुभयो कारयालयका अनुसार जिललामा १३ हजार सय ६१ मेटरिकटन दुध उतपादन हुने गरेको  अझैं हजार सय ५४ मेटरिकटन दुध जिललाको लागि अपुग 
,
       Description : None


      Title: जनावरबाट पीडितलाई ३९ लाख राहत  , Title URL: https://gorkhapatraonline.com/open/2021-03-11-33569,
       Date: फालगुन २७, २०७७ बिहीबार, Author: इनरुवा, फागुन २७ ,
       Author URL: https://gorkhapatraonline.com/author_news/2, 
       Category :society ,

       Content: कोशी टपपु वनयजनतु आरक कारयालय पशचिम कुशाहा सुनसरीले जङगली जनावरबाट पीडित भएकालाई रु ३९ लाख भनदा बढी षतिपुरतिबापत रकम दिएको 
 आरक कारयालयले चालु आरथिक वरषको अहिलेसमममा आरकषबाट निसकेका जङगली जनावरबाट पीडित भएकालाई रु ३९ लाख नौ हजार ७११ षतिपुरतिबापत रकम रदान गरेको आरकषका संरकषण अधिकृत अशोक रामले जानकारी दिनुभयो      आरकषको कारयालयले जङगली जनावरको आकरमणबाट मृतयु भएका दुई जनाको परिवारलाई रु १०÷१० लाख गरेर जममा रु २० लाख, घाइते भएका सात परिवारलाई रु तीनलाख ५३ हजार ७११, बालीनाली नष भएका २११ परिवारलाई रु नौ लाख ९३ हजार पाँच सय, घरगोठ षती गरेका ७९ परिवारलाई रु चार लाख १८ हजार पाँच सय भणडारण गरेको अननपात षती भएबापत रु एक लाख ४४ हजार दिइएको संरकषण अधिकृत रामले बताउनुभयो   
,
       Description : None


      Title: महाशिवरातरिका लागि झकिझकाउ पशुपति षेत (फाेटाे फिचर), Title URL: https://gorkhapatraonline.com/mustread/2021-03-10-33508,
       Date: फालगुन २६, २०७७ बुधबार, Author: गाेरखापत अनलाइन ,
       Author URL: https://gorkhapatraonline.com/author_news/3, 
       Category :society ,

       Content: गाेरखापत अनलाइन 
महाशिवरातरिकाे अघिललाे दिन बुधबार पशुपति षेतरमा सजिसजाउ गरिएकाे  ठाउँठाउँमा जडान गरिएका विजुली बततीले पशुपति षेत फरक देखिएकाे  महाशिवरातरीकाे पूर सनयामा पशुपति षेत पगेर तयार गरिएकाे फाेटाे फिचर 
तसबिर सुजन गुरूङ 

,
       Description : None


      Title: महाशिवरातरिमा कोरोना रभाव : घटयो साधुसनतको सङया , Title URL: https://gorkhapatraonline.com/featured/2021-03-10-33500,
       Date: फालगुन २६, २०७७ बुधबार, Author: काठमाडौँ, फागुन २६,
       Author URL: https://gorkhapatraonline.com/author_news/2, 
       Category :society ,

       Content: कोरोना महामारीको जोखिम कायमै रहेका कारण यस वर पशुपतिकषेतरमा विगत वरषका महाशिवरातरिको भनदा साधुसनतको आगमन घटेको 
विगत वरषमा महाशिवरातरिको अघिललो दिनसम करिब चार हजार साधुसन आउने गरेकामा यस वर अहिलेसम एक हजार ५०० देखि दुई हजारसम साधुसनतको मात उपसथिति रहेको गुठी संसथान पशुपति गोशवारा कारयालयले जनाएको  पशुपति मूल मनदिर परिसरमा बसने नागाबाबाको सङया पनि अहिलेसम करिब १०० मात रहेको कारयालय रमुख उमा आचारयले राससलाई जानकारी दिनुभयो      विगत वरषमा ४५० देखि ५०० नागाबाबा पशुपतिनाथ मनदिरमा महाशिवरातरिको अवसरमा दरशनमा आउने गरनुभएको अभिलेख कारयालयसँग  नागाबाबा सबैजसो भारतका विभिन थानबाट आउने गरनुभएको जनाइएको  पशुपति षेत विकास कोषका सदस सचिव डा रदीप ढकाल पनि विगत वरषमाभनदा साधुसनतको सङया यसपटक ५० रतिशतले नै घटेको बताउनुहुन महाशिवरातरिमा पशुपतिनाथ दरशनमा आउने साधुसनतका लागि संसथानले फालगुन कृष एकादशी अरथात फागुन २५ गते बेलुकीदेखि भोजन, धुनी बसने यवसथा गरिसकेको       फालगुन कृष औँसीसम साधुसनतलाई सतकार गरेर राखी दकषिणासहित बिदाइ गरने राचीनकालदेखि विधि  दकषिणासहित बिदाइ गरने दिन साधुसनतको सङया बढने गरेको संसथानको पशुपति गोशवारा कारयालयले जनाएको  बिहीबारको महाशिवरातरिका लागि पशुपति षेतरमा सबै तयारी पूरा भएको कोषले जनाएको  यस वर महाशिवरातरिका अवसरमा पशुपति आउने भकतजनका लागि कोषले मास अनिवार गरेको  कोरोनाका जोखिम कायमै रहेकाले सरकारले तोकेको वास मापदण पूरा गरेर दरशनमा आउन आहवान गरिएको  यस वर वास मापदण पूरा गरेर करिब आठ लाख भकतजनलाई दरशन गराउने कोषको तयारी      शिवपारवती रथयातरा     महाशिवरातरिको पूर सनयामा योगी नरहरिनाथ « आधयातमिक परिषदले आज काठमाडौँमा १२ औँ रथयातरा गरेको  मिलनचोकसथित बानेशवर महादेवसथानबाट शुरु भएको रथयातरा रतनराज माधयमिक विदयालयपुरानोबानेशवरगौशालारिभुवन अनतरराषरिय विमानसथलतिनकुनेकोटेशवर महादेवसथानतीनकुनेनयाँबानेशवर हुँदै रतनराज माधयमिक विदयालयअघि पुगेर समापन भएको थियो      यातराका सहभागीले सभयरुपमा महाशिवरातरि मनाउन आहवान गरेका थिए यातरामा शिवपारवतीसँगै पशुपतिनाथको रतीकको रथ पनि राखिएको थियो    
,
       Description : None


      Title: शिवरातरिका लागि मार परिवरतन हुने गरी राफिक यवसथापन , Title URL: https://gorkhapatraonline.com/featured/2021-03-10-33498,
       Date: फालगुन २६, २०७७ बुधबार, Author: None,
       Author URL: https://gorkhapatraonline.com/author_news/2, 
       Category :society ,

       Content: महानगरीय राफिक रहरी महाशाखाले महाशिवरातरी परवका अवसरमा पशुपतिनाथ षेतरमा हुने भिडभाडलाई मधयनजर गरी राफिक यवसथापन मिलाएको  पशुपति षेतरमा पूजाआजा गर आउने भकतजन एवम दरशनारथीको भिडभाडलाई मधयनजर गरी सहज आवतजावतको रबन मिलाउन रुट परिवरतन गरिएको महाशाखाले जनाएको      यहाँ विभिन नाका भई भितरिने भकतजनका सवारी छुटटाछुटटै थानमा पारकिङको रबन मिलाएको महाशाखाले जनाएको  धेरै टाढाटाढाबाट भकतजन आउने हुनाले उहाँहरूको सुविधाका लागि निजी तथा अन रकारका सवारी साधनलाई निरवाध आवतजावतको यवसथासमेत मिलाइएको पारकिङ गरने थानसमेत तोकिएको महाशाखाका रमुख जनक भटटराईले जानकारी दिनुभयो      नियमितजसतै चाबहिल, गौशाला, तिलगङगा षेतरमा निरवाधरुपमा सवारी साधन चलाउने यवसथा मिलाइएको भकतजनको भिडभाड अतयधिक भई सवारी सञचालनमा समसया हुन गएमा उक रुटमा भकतजनबाहेकका सवारीलाई वैकलपिक मारगबाट सञचालनको यवसथा मिलाइएको महाशाखा रमुख भटटराईले बताउनुभयो      चकरपथमा चलने यातायात दरशनारथीको चापका कारण सञचालन गर नसकने अबसथा आएमा गौशाला षेतरमा सवारी आवागमन निषेध गरी वैकलपिक मार भई सञचालनको यवसथा मिलाइने उहाँले जानकारी दिनुभयो मालबाहक सवारी साधन तिनकुनेबाट सिनामङगल तिलगङगातर, जोरपाटी नारायणटारबाट करिडोर हुँदै गौरीघाटतर आउने, सिनामङगल पुलबाट करिडोर हुँदै होटल महाराजा निसकिने सडकतर जोरपाटी बौदधतरफबाट आउने मालवाहक सवारी साधन चुचचेपाटीबाट चाबहिलतर आउन निषेध गरिएको राफिक रहरीले जनाएको      दरशनारथी एवम भकतजनका सवारी साधनलाई वनकाली खुला चौर, सिफलचौर, गुहेशवरी, भणडारखाल अमलकोटमा पारकिङको यवसथा मिलाएको  यसैगरी पशुपति षेत विकास कोषको कारयालयमा कोषका सवारी साधन तथा सेवा रदायक संसथानका साधन पारकिङ गरने यवसथा मिलाइएको भने सुरकषा निकायका सवारी साधन गौशाला रहरी वनकालीभित राखिने      वागमती करिडोर जोरपाटीबाट चाबहिल हुँदै आउने सवारी साधनलाई गुहहेशवरी पारी पारकिङ थान तोकिएको  गौशाला चोकमा भिडभाड धेरै भई सवारी चल नसकने अवसथा भएमा चाबहिलबाट गौशालातर, पुरानो बानेशवरबाट गौशालातर, ञानेशवर मैतिदेवीको मोडबाट रातोपुल हुँदै गौशालातर, वारिका होटलको उततरतरफको शाखा मार, सिफल चौरबाट जय बागेशवरीतरफको रुटमा चलने सवारीलाई वैकलपिक मार भई सञचालनको यवसथा मिलाइने महाशाखाले जनाएको  चाबहिल, गौशाला, तिलगङगा हुँदै अनयत जाने सवारी साधनलाई वैकलपिक मारगको रयोग गरनसमेत महाशाखाले अनुरोध गरेकोछ   
,
       Description : None


      Title: एकल महिलाहरुले उतपादन गरेका सामगरीहरुको हाटबजार, Title URL: https://gorkhapatraonline.com/open/2021-03-09-33440,
       Date: फालगुन २५, २०७७ मंगलवार, Author: गोरखापत समाचारदाता,
       Author URL: https://gorkhapatraonline.com/author_news/3, 
       Category :society ,

       Content: अनतराषरिय दिवसको अवसरमा एकल महिला समूहले एकल महिलाको सामाजिक रुपानतरणमा आधारित अभियानको अभिलेखिकरण कक अवलोकन तथा थानीय महिलाहरुले उतपादन गरेका सामगरीहरुको हाटबजारको आयोजना गरेको 
संसथाले नेपालमा दुई दशकदेखि एकल महिलाहरुको सवाल सशकतिकरणसँग जोडिएको सबै पकषलाई समेटेर अभिलेखिकरण गरने कार गरदै आइरहेको  सो अभिलेखिकरण ककषको उदयोग वाणिज तथा आपूरति राजयमनरी विमला विकले अवलोकन गरदै संसथाले एकल महिलालाई संगठित मात नगरी उनीहरुलाई बाचने आधार समेत रदान गरेकोमा खुशी यक गरनुभयो 
एकल महिला समूहको कारयालय हाततिगौडामा सञचालित सो कारयकरममा काठमाडौं, ललितपुर भकतपुरका एकल महिलाहरुले बनाएका हसतनिरमित सामागरीका साथै तरकारी, अचारलगायतका खानेकुरा विकरीको लागि राखिएको थियो 
,
       Description : None


      Title: कारयालयमै गएर करमचारीको वास परीकषण, Title URL: https://gorkhapatraonline.com/province/2021-03-19-33992,
       Date: चैत , २०७७ शुकरबार, Author: None,
       Author URL: https://gorkhapatraonline.com/author_news/2, 
       Category :province ,

       Content: यहाँसथित कारयालयमै गएर करमचारीको वास जाँच गरने अभियान शुरु गरिएको  जिलला वास कारयालयको आयोजनामा अहिले जिललासथित सरकारी तथा गैरसरकारी कारयालयका करमचारीको वास जाँच गर थालिएको हो 
सरकारी तथा गैरसरकारी करमचारीमा काममा अलछीपना, मोटोपना नहोस वास परीकषणमा सबैले यान दिऊन भनने हेतुले उक अभियानको शुरुआत गरिएको जिलला वास कारयालयका रमुख रमेश मलासीले बताउनुभयो उता सुदूरपशचिम रदेश सरकारले पनि हिँडछु, मेरो रदेश हिँड भनने अभियान शुरुआत गरेसँगै यहाँका सरकारी कारयालयमा गएर करमचारीको वास परीकषण अभियान शुरुआत गरिएको हो 
उक अभियानअनतरगत पहिलो दिन बिहीबार रमुख जिलला अधिकारी भीमपरसाद भटटराई, सहायक रमुख जिलला अधिकारी किरण जोशीलगायत जिलला रशासन कारयालयका सबै करमचारीको वास परीकषण गरिएको जिलला वास कारयालयले जनाएको  करमचारीको वास परीकषणअनतरगत उच रकतचाप, मोटोपना, बिएमआई, मधुमेहको मातरा, कोलेसरोल, केटिनाइनलगायतका रोगको परीकषण गरिने जिलला वास कारयालयका चिकितसक सूर विषटले जानकारी दिनुभयो 
वास कारयालयले सञचालन गरेको करमचारीको वास जाँच अभियान फाइदाजनक रहेको रमुख जिलला अधिकारी भटटराईले बताउनुभयो करमचारीको वास जाँच अभियानको शुरुआतले रतयेक यकति वस हुनुपर, सकरिय हुनुपर, खानपिनमा पनि यान दिनुपर भनने सनदेश दिने गरेको जिलला असपताल यवसथापन समितिका अधयक यजञराज जोशीले बताउनुभयो वास परीकषण टोलीमा याबका करमचारी, नसरने रोगसमबनधी तालिमपराप वासयकरमी सहभागी हुने गरेका छन 
पहिलो चरणअनतरगत जिललासथित सरकारी कारयालय दिपायलमा रहेका सङ तथा रदेश सरकार मातहतका कायालयमा कारयरत करमचारीको वास परीकषण गरिन थालिएको  यसैगरी आगामी दिनमा जिललाका नौवटै थानीय तहका वास शाखाको समनवयमा जिललावयापी बनाउने योजना रहेको जिलला वास रमुख मलासीले जानकारी दिनुभयो 
,
       Description : None


      Title: छेउमै भेरी, जमिन बाँझै !, Title URL: https://gorkhapatraonline.com/province/2021-03-19-33989,
       Date: चैत , २०७७ शुकरबार, Author: None,
       Author URL: https://gorkhapatraonline.com/author_news/2, 
       Category :province ,

       Content: डोलपा सदरमुकाम दुनैबाट जाजरकोट हुँदै सुरखेततिर बगने भेरी नदीमा भारी मातरामा पानी बगे पनि उपयोगविहीन भएको  नदीको छेउछाउमा खेतीयोग जमिन सिँचाइ अभावमा बाँझै रहेका छन कुनै पनि दूरदरशी योजना नहुँदा नजिकै पानी भए पनि रयोगविहीन भई ठूलो मातरामा जमिन बाँझो बन पुगेको हो 
वरषायाममा आकाशे पानीको भरमा एक बाली खेती लगाए पनि हिउँदयाममा सिँचाइ नहुँदा अधिकांश जमिन बाँझै रहने गरेका छन वरषायाममा खोलामा पानीको मातरा बढने भएकाले सिँचाइ गरी बाली लगाउने कृषक हिउँदयाममा खोलामा पानी सुकदा पानी अभावमा जमिन बाँझो राख बाध छन 
नलगाड नगरपालिकाको तललुवगर, रुकुम पशचिमको छररेबरगी, अनाह, मनमै, भेरी नगरपालिकाको रिमना, कुदु, आली भुरचौरलगायत ठाउँमा भेरी नदीबाट सजिलै पानी तान सकिने भए पनि कृषकसँग आवशयक बजेट नहुँदा समसया भएको मनमैका कृषक रेमबहादुर खतरीले बताउनुभयो लिफटिङ रणालीबाट पानी तानेर सिँचाइ गर सकिने भए पनि आरथिक हैसियत नभएको जनाउँदै जमिन बाँझो राख बाध भएको उहाँले सुनाउनुभयो 
यसतै डोलपा, रुकुम पशचिम सुरखेतका राकमलगायत ठाउँमा समेत भेरी नदीको पानी तान सकिने समभावना रहँदै आएको  थानीय सरकारले ठूला लगानीका योजना सञचालन गर नसकने केन सरकारले खासै यान नदिँदा वरषेनी उतपादनशील जमिन सिँचाइ अभावमा बाँझै राखनुपरेको कृषकले पीडा सुनाएका छन 
घरको आँगनबाटै भेरी नदी उरलिएर बगेको देखिन, तर हामरा जमिन पानी अभावमा बाँझै रहँदा मन दुखेर आउँछ, तर के गरनु हामीसँग पैसो छैन पानी तान, भेरी नगरपालिका–११ का आकाश बटालाले भननुभयो 
,
       Description : None


      Title: पढाइसँगै याउखेतीमा देवशवरीका विदयारथी, Title URL: https://gorkhapatraonline.com/province/2021-03-19-33987,
       Date: चैत , २०७७ शुकरबार, Author: None,
       Author URL: https://gorkhapatraonline.com/author_news/2, 
       Category :province ,

       Content: बितथडचिर गाउँपालिका–४ देउलेखसथित देवशवरी माधयमिक विदयालयमा कृषि बाली विजञान अधययनरत विदयारथीले याउखेती शुरु गरेका छन विदयारथीले सैदधानतिक ञानसँगै यवहारिक ञान हासिल गर याउखेती शुरु गरेका हुन 
विदयारथीलाई अधययनसँगै यवहारिक ञान दिन याउखेती शुरु गरेको रशिकषक नरेश विषटले बताउनुभयो रोत साधनको अभावका बाबजुद पनि आफूहरु विदयारथीलाई सीप सिकाउन लागिपरेको उहाँले सुनाउनुभयो अधययनरत विदयारथीलाई याउखेती मातरै नभएर तरकारी खेती, फलफूल खेती, नगदे बालीलगायतका विषयमा यवहारिकसहित अधययन गराइँदै आएको उहाँले बताउनुभयो 
यसतै कृषि कारयकरम संयोजक दिनेश बोहराले याउ उतपादनले रामरो बजार पाउने अधययनपछि विदयारथी वरोजगार बन ठूलो सहयोग पुगने बताउनुभयो बजार पाएमा याउखेतीबाट मनग आमदानी हुने उहाँको भनाइ 
विदयारथीले याउखेतीका लागि टनेल तयार गरी पहिलोपटक १५० पोकामा बीउ राखेका छन देवेशवरी माविमा राविधिक शिकषातर १८ महिने कृषि जेटिए पठनपाठन हुने गरेको  झणडै ३५ विदयारथी अधययन गरिरहेका छन अधययनरत विदयारथीले यवहारिक ञान हासिल गर विदयालयबाट सहयोग पाएको बताएका छन 
,
       Description : None

Title  URL Date  Author Author URL Content Category  Description
0  नेपालमै गुणातमक शिकषा उपलब हुँदैछ शिकषा...  https://gorkhapatraonline.com/education/2021-0...  चैत , २०७७ शनिबार  गोरखापत अनलाइन https://gorkhapatraonline.com/author_news/3 \nगोरखापत अनलाइनकीरतिपुर, चैत गते शिक... national  शिकषा, विजञान तथा रविधिमनरी कृषणगोपाल ...
1  शनिबार एमालेको संसदीय दल केनरीय कमिटी बैठ... https://gorkhapatraonline.com/national/2021-03...  चैत , २०७७ शुकरबार गोरखापत अनलाइन https://gorkhapatraonline.com/author_news/3 \nगोरखापत अनलाइनकाठमाडौं, चैत गते नेकपा ...  national  नेकपा (एमाले) ले शनिबारका लागि केनरीय कमिट...
2  काषठमणडप पुनःनिरमाण अनतिम चरणमा, असारमा सम...  https://gorkhapatraonline.com/national/2021-03...  चैत , २०७७ शुकरबार गोरखापत अनलाइन https://gorkhapatraonline.com/author_news/3 \nकषितिज सिवाकाेटी/ दृश मनाेजरत शाही\nक...  national  काषठमणडप आगामी असार महिनामा सकने गरी तीवरर...
3  महानयायाधिवकता अगनिपरसाद खरेलदवारा राजीनामा https://gorkhapatraonline.com/national/2021-03...  चैत , २०७७ शुकरबार गोरखापत अनलाइन https://gorkhapatraonline.com/author_news/3 \nगोरखापत अनलाइन काठमाडौंं, चैत गते महान...  national  महानयायाधिवकता अगनिपरसाद खरेलले आफनो पदबा...
4  'प्रधानमन्त्रीमा दाबी छैन ' नेकपा (माओवादी ...  https://gorkhapatraonline.com/national/2021-03...  चैत , २०७७ बिहीबार रासस  https://gorkhapatraonline.com/author_news/2 \n  सिनधुली, चैत गते नेपाल कमयुनिष ...  national  नेपाल कमयुनिष पारटी (माओवादी केन)का अध...
5  बेलायती रधानमनरीलाई दिइयो कोरोनाको पहिलो खोप  https://gorkhapatraonline.com/international/20...  चैत , २०७७ शनिबार  रासस / एएनआई https://gorkhapatraonline.com/author_news/7 \nलणडन, चैत गते बेलायतका रधानमनरी ... international  बेलायतका रधानमनरी बोरिस जोनसनलाई शुकरबा...
6  संकरमण बढेपछि रानसका १६ राजयमा पुनः लकडाउन  https://gorkhapatraonline.com/international/20...  चैत , २०७७ शनिबार  रासस / सिनवा https://gorkhapatraonline.com/author_news/4 \nपेरिस, चैत गते रानसका विभिन १६ ओटा...  international  रानसका विभिन १६ ओटा राजयमा गए रातिदेखि ...
7  फिनलयाणडका नागरिक विशवकै सवैभनदा धेरै खुशी  https://gorkhapatraonline.com/international/20...  चैत , २०७७ शनिबार  रासस / एएनआई https://gorkhapatraonline.com/author_news/7 \nहेलसीनकी, चैत गते फिनलयाणडका नागरिक...  international  फिनलयाणडका नागरिक विशवकै सवैभनदा धेरै खुशी...
8  युरोपमा असराजेनिका खोप लगाउन पुनः शुरु  https://gorkhapatraonline.com/health/2021-03-1...  चैत , २०७७ शुकरबार गोरखापत अनलाइन https://gorkhapatraonline.com/author_news/3 \nपेरिस, चैत गते रान जरमनीमा पनि ... international  रान जरमनीमा पनि शुकरबारदेखि कोभिड–१९ ...
9  सामिआ सुलुहु हसन तानजानियाको पहिलो महिला राष...  https://gorkhapatraonline.com/international/20...  चैत , २०७७ शुकरबार गोरखापत अनलाइन https://gorkhapatraonline.com/author_news/3 \nदारेसलाम, चैत गते तानजानियामा सामिआ सु... international  तानजानियामा सामिआ सुलुह हसन पहिलो महिला राष...
10 होली नजिकियो, बज थाले ढोल गुञजिए जोगिरा... https://gorkhapatraonline.com/entertainment/20...  फालगुन २९, २०७७ शनिबार  माला कर  https://gorkhapatraonline.com/author_news/3 होली पर नजिक आउँदैछ होली परवको आगमनसँगै ...  society None
11 गोठ गोठमा पशुको उपचार, यूठानका किसान खुसी https://gorkhapatraonline.com/open/2021-03-13-...  फालगुन २९, २०७७ शनिबार  सलिम मियाँ  https://gorkhapatraonline.com/author_news/3 कृषि तथा पशुपनछी विकास कारयालय यूठानले किस...  society None
12 जनावरबाट पीडितलाई ३९ लाख राहत  https://gorkhapatraonline.com/open/2021-03-11-...  फालगुन २७, २०७७ बिहीबार  इनरुवा, फागुन २७ https://gorkhapatraonline.com/author_news/2 कोशी टपपु वनयजनतु आरक कारयालय पशचिम कुश...  society None
13 महाशिवरातरिका लागि झकिझकाउ पशुपति षेत (फा...  https://gorkhapatraonline.com/mustread/2021-03...  फालगुन २६, २०७७ बुधबार  गाेरखापत अनलाइन  https://gorkhapatraonline.com/author_news/3 गाेरखापत अनलाइन \nमहाशिवरातरिकाे अघिललाे ...  society None
14 महाशिवरातरिमा कोरोना रभाव : घटयो साधुसनतक...  https://gorkhapatraonline.com/featured/2021-03...  फालगुन २६, २०७७ बुधबार  काठमाडौँ, फागुन २६  https://gorkhapatraonline.com/author_news/2 कोरोना महामारीको जोखिम कायमै रहेका कारण यस वर...  society None
15 शिवरातरिका लागि मार परिवरतन हुने गरी राफ...  https://gorkhapatraonline.com/featured/2021-03...  फालगुन २६, २०७७ बुधबार  None  https://gorkhapatraonline.com/author_news/2 महानगरीय राफिक रहरी महाशाखाले महाशिवरातरी...  society None
16 एकल महिलाहरुले उतपादन गरेका सामगरीहरुको हाटबजार  https://gorkhapatraonline.com/open/2021-03-09-...  फालगुन २५, २०७७ मंगलवार  गोरखापत समाचारदाता https://gorkhapatraonline.com/author_news/3 अनतराषरिय दिवसको अवसरमा एकल महिला समूहले ...  society None
17 कारयालयमै गएर करमचारीको वास परीकषण  https://gorkhapatraonline.com/province/2021-03...  चैत , २०७७ शुकरबार None  https://gorkhapatraonline.com/author_news/2 यहाँसथित कारयालयमै गएर करमचारीको वास ... province  None
18 छेउमै भेरी, जमिन बाँझै !  https://gorkhapatraonline.com/province/2021-03...  चैत , २०७७ शुकरबार None  https://gorkhapatraonline.com/author_news/2 डोलपा सदरमुकाम दुनैबाट जाजरकोट हुँदै सुरखेतत... province  None
19 पढाइसँगै याउखेतीमा देवशवरीका विदयारथी  https://gorkhapatraonline.com/province/2021-03...  चैत , २०७७ शुकरबार None  https://gorkhapatraonline.com/author_news/2 बितथडचिर गाउँपालिका–४ देउलेखसथित देवशवरी मा...  province  None
Enter fullscreen mode Exit fullscreen mode

Day 81 Of #100DaysOfCode and #python
Worked On Own Project(News Scrapping)#WomenWhoCode #100DaysOfCode #CodeNewbie #DEVCommunity pic.twitter.com/2BBiZNQXYE

— Durga Pokharel (@mathdurga) March 20, 2021

Top comments (0)